Religies in Utrecht samen

Het aantal platforms voor levensbeschouwing en religie in Nederland groeit. Er zijn er inmiddels een stuk of dertig en onlangs is de stad Utrecht daarbij gekomen. Burgemeester Aleid Wolfsen heeft het startsein gegeven. Hij ontstak het lontje in een Domtoren en daarmee was het Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) officieel een feit.

Het platform wil een netwerk zijn van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties. Men wil samenwerken om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving. Het UPLR probeert de kennis over levensbeschouwing en religie te verbreden; de onderlinge dialoog te stimuleren; de betrokkenheid bij de samenleving te versterken. De groep wil ook gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek.

Utrecht geeft het een eigen karakter en meldt daarbij dat men nauw wil aansluiten bij bestaande initiatieven in de stad. Met name geldt dit voor de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013, waarin het respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit een plek krijgt.

Concreet wil het initiatief: bekendheid geven aan eigen activiteiten, aangesloten organisaties en instellingen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan, steun verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling, debatten en projecten organiseren voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit en het versterken van sociale cohesie centraal staan, gezamenlijk optreden om tolerantie te beschermen, adviezen geven aan instanties en organisaties over het omgaan met levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit.

Op landelijk niveau heeft de Raad van Kerken als beleid dat men op een soortgelijke manier afstemming zoekt van religies. De kerken zelf zoeken het contact met de overheid waar het gaat om de eigen belangen middels het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Er zijn ook vele contacten van de overheid met de Raad van Kerken in de regel betreft dat de  andere zaken, waaronder de diaconale zaken.

In plaatsen waar een platform voor religie en levensbeschouwing is, wordt vaak goed samengewerkt met de plaatselijke raad van kerken. Op landelijk niveau is er onlangs een gesprek geweest van de bovenplaatselijke afstemming van de platforms met een delegatie vanuit de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting. Doel van het overleg is dubbelingen in bovenplaatselijk werk te voorkomen en elkaar te ondersteunen bij de diverse initiatieven.