Strategisch partnerschap

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie hebben een ‘strategisch partnerschap’ gesloten. Dat hebben de beide organisaties maandag 27 juni bekend gemaakt, nadat eerder besturen van beide organisaties hebben ingestemd met een dergelijke samenwerking.

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken in Nederland spreken in een door beide organisaties onderschreven tekst de intentie uit steeds weer de onderlinge samenwerking te willen zoeken. ‘De besturen van beide organisaties zien elkaar over en weer als partner vanuit het christelijk geloof. Ze proberen de slagkracht van de eigen organisatie te verbinden met de mogelijkheden van de andere organisatie om op die manier van elkaar te leren en strategisch sterker te staan’, aldus de samenwerkingstekst.

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken werken in de praktijk al op diverse punten samen. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de afstemming in het milieuvraagstuk, de gezamenlijke organisatie van de Week van Gebed, de bestrijding van de armoede en de contacten met andere religies en de migrantenkerken. De besturen van de organisaties vinden het van belang om de afstemming verder te structureren en te stimuleren.

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken in Nederland streven soortgelijke doelen na. ‘We richten ons op de onderlinge geloofsontmoeting en geloofsinspiratie; we wensen visie voor verdere samenwerking en kerkelijk leven te stimuleren en we zijn elk op een eigen wijze spreekbuis vanuit diverse kerken en organisaties richting de samenleving’, aldus drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken.

Ds. Willem Smouter, voorzitter van de Evangelische Alliantie: ‘We vormen allebei een koepelorganisatie met een christelijke identiteit. We werken beide vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus Christus, de Bijbel, de christelijke geloofsbelijdenissen van de vroege kerk, de kerkelijke traditie, het levende appel van de Geest en de missionaire roeping’.

De Evangelische Alliantie bundelt circa 115 organisaties, en daarnaast zes kerken, enkele honderden privépersonen en gemeenten. Bij de Raad van Kerken zijn zo’n zeventien kerken en christelijke organisaties aangesloten, die zo’n 6,5 miljoen christenen vertegenwoordigen. De twee organisaties willen het karakter van de ander erkennen als christelijk: een karakter dat (praktisch) in vele gevallen aanvullend is op de eigen accentuering. ‘De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken durven deze verschillen te laten staan zonder deze in mindering te laten komen op hun gezamenlijk opereren’.

Het bestuur van de Evangelische Alliantie en het bestuur van de Raad van Kerken in Nederland hebben afgesproken tenminste eenmaal per jaar bij elkaar te komen. De bijeenkomst dient als bestuurlijke borging van de gezamenlijke activiteiten, als verkenning van de jaarplannen en het benoemen van mogelijke gezamenlijke inspanningen voor het komende jaar.

Maandag 27 juni vond de officiële ondertekening van het partnerschap plaats. De beide voorzitters (drs. Henk van Hout en ds. Willem Smouter) en secretarissen (ds. Klaas van der Kamp en mevrouw Karin Somhorst Smith) plaatsten hun handtekening onder een tweetal documenten, waarin de tekst van het strategisch partnerschap beschreven staat. Tijdens de persconferentie werd gerefereerd aan dr. Henk Berkhof, oud-voorzitter van de Raad van Kerken, die bij zijn afscheid ongeveer 25 jaar geleden zei: ‘Het is een uitdaging voor de klassieke oecumene om nu een brug te slaan naar de evangelische beweging’. De ondertekening van het strategisch partnerschap vormt die brug. Het geeft structuur aan de toch al gegroeide samenwerking tussen de twee koepelorganisaties. Het effect zal op iets langere termijn ook voor het  grondvlak merkbaar  zijn, zo verwachten de organisaties. Tijdens een eerste werkoverleg werden de diverse werkafspraken tegen het licht gehouden.

Foto:s
Voorzitters Henk van Hout en Willem Smouter zetten hun handtekening
De secretaressen hebben hun handtekening ook gezet