Jazz en spirit in Brabant

De raad van kerken in Breda bracht tijdens de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad politici van verschillende partijen bij elkaar en liet de mensen vertellen over hun diepere spirituele motieven om zich met politiek bezig te houden. Het was een sprankelende bijeenkomst, ook voor de politici zelf, omdat ze de verhalen niet eerder van elkaar hadden gehoord.

Zo maar een voorbeeld van een activiteit maandagavond 30 mei naar voren gebracht tijdens de vergadering van de provinciale raad van kerken in  Brabant. Er waren vertegenwoordigers van de raden in Den Bosch, Vught-Cromvoit, Tilburg, Hoogeloon-Eersel, Oosterhout, Breda en professionele werkers van de bisdommen Breda en Den Bosch, de dienstenorganisatie PKN, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de landelijke Raad van Kerken.

Het voorbeeld van de spirituele verdieping kwam ook bij andere raden aan de orde. In Vught – Cromvoit heeft men bijvoorbeeld een spiritueel café, waar mensen uit bedrijven en andere niet – religieuze organisaties vragen krijgen over hun spiritualiteit.

Pastoor Ton Sip, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Den Bosch, legde uit hoe de provincie Brabant naar de verschillende regio’s oecumenisch kan worden getypeerd. In het zuiden beneden Eindhoven zijn de rooms-katholieke parochies zo sterk verbreid dat men zich amper een idee kan vormen bij oecumenische samenwerking. In het noorden van de provincie zijn de protestanten meer aanwezig, maar het komt nogal eens voor dat ze op orthdoxe leest zijn geschoeid en dan weinig open staan voor samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk. In het westen, legde diaken René de Weerd uit, gedelegeerde van het bisdom Breda, is er behoorlijke oecumenische samenwerking, omdat protestant en rooms-katholiek beide aanwezig is; meer oostelijk in het bisdom Breda vormt de Rooms-Katholieke Kerk een meerderheid.

Ter vergadering kwam de vraag aan de orde in hoeverre er bij alle reorganisaties ruimte is voor oecumene. Parochiaal toeruster Jac van Oppen legde uit dat het bisdom Den Bosch vier prioriteiten kent: jeugd en jongeren; samenleving en kerk; gezin en huwelijk; roeping en vorming. Enkele leden van raden van kerken vonden dat de oecumene daarbij onvoldoende aandacht krijgt. Anderen benadrukten dat de oecumene geen aparte discipline is, maar bij elk der thema’s een rol kan spelen. Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene vertelde dat KVO de diverse bisdommen heeft bezocht en daar regelmatig te horen kreeg hoe lastig oecumene vorm kan krijgen als men de contouren van het beleid passeert.

Diverse plaatsen onderhouden contacten met andere godsdiensten. In Tilburg vindt men het contact zo belangrijk, dat men heeft afgezien van deelname aan de kerkennacht in juni en in november zelf een nacht van religies organiseert. In Den Bosch doet de raad van kerken mee als deelnemer in een platform van religies en levensbeschouwingen.

Diverse plaatsen vertelden dat men het contact met migrantenkerken probeert uit te bouwen. Atie de Vos van de PKN benadrukte het feit dat er niet minder dan veertig inloophuizen zijn met een vaak oecumenische achtergrond. Diverse plaatsen zijn bezig met de plaats van de kerken en de religies in de rampenplannen. En zo bleken er vele thema’s die gezamenlijke aandacht verdienden, tijdens de inventarisatie die voorzitter Ger van Dooren uit Breda maakte. Aan het einde van de avond stelden pastoor Ton Sip en ds. Siets Nieuwenhuizen zich beschikbaar om als contactpersonen voor de regio Brabant op te treden.  

We geven hieronder een bloemlezing van de vele, vele activiteiten die per plaats zijn genoemd. Het is slechts een steekproef, want ongetwijfeld weten vertegenwoordigers meer te noemen als ze de lijst nog eens lezen. We noemen de activiteiten om de lezers een idee te geven hoe onnoemlijk veel werk er plaatsvindt op locaal niveau.

Den Bosch:
werkt aan nieuwe statuten
Heeft diaconaat hoog in het vaandel, zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld het inloophuis
Aandacht voor studentenpastoraat
Aandacht voor palliatieve zorg
Kerstvieringen
Oecumenische vespers in advent (4) en in de veertigdagentijd (6)
Oecumenische jazz-viering
Tweemaandelijkse Taizévieringen
Lezingen met mensen als Leo Feijen, Manuella Kalsky
Gezamenlijke 4-mei-vieringen
Politieke aandacht voor duurzaamheid
Brievenbus voor de plaatselijke overheid
Hernieuwde aandacht voor het rampenplan en de aanwezigheid van de kerk daarin

Tilburg:
Diverse projecten, zoals het ronde-tafel-huis van de Norbertijnen
Nacht der religies
Ook aandacht voor rampenplan

Breda:
Dienst in de week van gebed om eenheid met aansluitend de nieuwjaarsreceptie
Jazzfeest
Oecumenischmiddaggebed
Oecumenische contacten op wijknivo en parochienivo

Vught – Cromvoit:
Dodenherdenking
Maandelijkse Taizé-vieringen
Activiteit in de vredesweek
Begeleiding gevangenen uit de gevangenis
Reizen naar het Midden-Oosten
Enkele keren per jaar een spiritueel café
Gezamenlijke afsluiting van het jaar

Oss:
Dodenherdenking
Contacten met één van de vier moskeeën
Diverse gezamenlijke vieringen

Hoogeloon-Eersel:
Vieringen, met onder meer als gasten recent een herenkoor zodat de dienst een gregoriaans accent kreeg
Twee keer jeugdtheater met zo’n dertig jongeren
Jazzviering startend in de kerk

Oosterhout:
Vieringen
Plannen voor een kerkennacht
Thema-avonden
Oecumenische werkgroep armoede
Contacten met de Marokkaanse gemeenschap
Werkgroep ‘Gist’, geloven in de stad
Herziening rampenplan
Maandelijks café

Foto:
Boven pastoor Ton Sip
Daaronder voorzitter Ger van Dooren
Derde groepsimpressie
Onder de delegatie uit Oosterhout