Belangrijk nieuw instrument

De plenaire Raad van Kerken heeft op woensdag 13 april een handreiking aanvaard die de oecumene plaatselijk sterk kan bevorderen. Het gaat om een checklist die  men  kan raadplegen en om een convenant dat men plaatselijk kan ondertekenen om de  samenwerking tussen kerken te stroomlijnen. De verwachting bestaat dat de stukken een wezenlijke bijdragen kunnen leveren aan het uitbouwen van de oecumene op plaatselijk niveau.

Deze handreiking, getiteld ‘Gebundelde krachten in de oecumene’, probeert een positieve stimulans te geven om creatief om te gaan met de plaatselijke situatie en de oecumenische mogelijkheden systematisch te benutten’, aldus de notitie. ‘De notitie is vooral praktisch van aard. Het doel is de plaatselijke kerken en parochies aan het denken te zetten over de plaatselijke oecumene’.

Het is de bedoeling dat de handreiking over enkele maanden voor alle plaatselijke raden beschikbaar komt. De verwachting bestaat dat diverse plaatsen het materiaal zullen gaan gebruiken. Ze kunnen met de checklist in de hand nagaan of ze alle vormen van samenwerking die er zijn wel gebruiken. Het gaat om tientallen praktische vragen, zoals: Ontmoeten pastores van diverse kerken elkaar periodiek? Is er gezamenlijk overleg met de burgerlijke overheid? Is er gezamenlijke verkenningscatechese voor kinderen van 12, waarin kinderen de weg leren in de kerk?

Het tweede deel biedt een model voor een convenant. Het idee van convenanten komt uit Engeland. Daar zijn honderden voorbeelden van afspraken tussen kerken gemaakt. De handreiking stelt de vraag waarom kerken zouden overgaan tot het sluiten van plaatselijke convenanten. ‘Door de gegroeide eenheid vast te leggen in een serie afspraken wordt de samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen als vast punt op de agenda van kerkenraden, parochieraden en besturen geplaatst. Bij de zorgen van de kerken ten gevolge van inkrimping van het ledenbestand, van financiële middelen en van de in te zetten voorgangers is de neiging groot om zich op het eigen erf terug te trekken. Door de bestaande samenwerking vast te leggen als verworvenheid van de oecumenische beweging, plaatst men de oecumene blijvend op de agenda van de kerken en bevordert men de continuïteit bij wisseling van personen’.

De Raad heeft verder besloten dat er een taakgroep zal komen, die gedurende twee jaar de introductie van de convenanten en de checklist zal begeleiden. Het idee van de convenanten is aangedragen door de zogenaamde polderkring. Ds. Jaap van der Linden (Sleen) is één van de mensen die er een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. De checklist is destijds in concept gemaakt door projectmedewerkster Marrit Bassa (Utrecht).