Christelijk-Gereformeerd

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland treden toe als kandidaat-lid van de Raad van Kerken. Nadat eerder de synode van de betrokken kerk een principebesluit had genomen, heeft woensdag 13 april de plenaire Raad unaniem ingestemd met het voorstel.

De CGK hebben de intentie om voor een periode van 3 jaar als kandidaat-lid mee te doen met de Raad van Kerken. De periode geldt als een soort kennismaking. Daarna wil men als kerken een definitieve keus maken.

De CGK gaat als kerkverband terug op de Afscheiding van 1834. Er zijn momenteel 185 gemeenten met ongeveer 75000 doop- en belijdende leden. Er is een eigen theologische opleiding in Apeldoorn. De kerk typeert zichzelf als Schriftuurlijk en confessioneel. Het is de bedoeling dat ds. Dick van der Zwaag uit Veenendaal de kerken vertegenwoordigt in de Raad.

De Raad van Kerken heeft twee jaar geleden een schrijven doen uitgaan naar diverse kerken en organisaties met de vraag om de relatie tot de Raad te heroverwegen. Er is een toegespitst statuut en de positie van de kerken anno 2011 is anders dan de positie twintig jaar geleden. De CGK zijn overigens eerder aangesloten geweest bij de Raad, in de beginperiode, nadat de Raad was opgericht in 1968 zijn de CGK korte tijd verbonden geweest met de Raad.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn de zeventiende participant in de Raad. Lid zijn: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten in Nederland, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, het Leger des Heils, de Anglicaanse Kerk in Nederland, de Molukse Evangelische Kerk, de Koptisch Orthodoxe Kerk en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Geassocieerd lid zijn: de Vereniding van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’, de Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Andere punten

De  Raad sprak verder over mogelijke samenwerkingsvormen met de Evangelische Alliantie. Het is de bedoeling om daarover verder concreter naar buiten te treden op het moment dat EA en Raad van Kerken elkaar treffen in een gezamenlijke ontmoeting.

Het ging ter vergadering ook nog over de financiën. De jaarrekening 2010 werd vastgesteld, evenals de begroting voor 2011. Speciale aandachtspunten voor 2011 zijn de projecten summerschool en digitale vernieuwing. Het gesprek met de Rooms-Katholieke Kerk over de financiën wordt voortgezet.

Tijdens de evaluatie van het jaarverslag over 2010 sprak de vergadering onder meer over het belang van de jongvolwassenen en over de groeiende afname van bulletins en e-flitsen.  De Syrisch-Orthodoxe Kerk was gastheer van de raadsbijeenkomst.

Foto: ds. Dick van der Zwaag