Kerkbalans vanaf 16 januari

In talloze gemeenten en parochies zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans verspreid of ze komen er binnenkort aan. De grote geldwervingsacties waarin diverse kerken samenwerken wordt officieel gehouden van 16 tot 30 januari 2011.

Het thema is in de achterliggende jaren vastgesteld op: ‘Een kerk is van blijvende waarde’. In 2009 lag daarbij het accent op de viermomenten: doop, huwelijk, overlijden. In 2010 ging het vooral over de waarde van de kerk als gemeenschap, de steun die je krijgt van en geeft aan je gemeenteleden. In 2011 ligt het accent op de waarde van de kerk als plaats van evangelieverkondiging, bron van zingeving en spiritualiteit.

Een plaatselijke gemeente stuurde een speciaal inlegvel mee met het kerkblad. Daaruit een citaat: ‘Is geld zo belangrijk dat we daar als kerkrentmeesters van de gemeente ieder keer weer uw aandacht voor vragen? Ja en nee! Eerst het ‘nee’: verkrijgen van geld hoort niet bij de doelen van de gemeente. Een onderneming is erop uit om winst te maken. Dat zijn wij niet. De gemeente is geen onderneming en is niet gericht op geld. Maar de gemeente onderneemt wel allerlei activiteiten. En die kosten doorgaans geld. Dus toch ook een ‘ja’, geld is wel van belang. Van functioneel belang. Zonder inkomsten kan de gemeente niet functioneren. En met te weinig inkomsten kan de gemeente slechts gebrekkig functioneren’.

Voor alle duidelijkheid: de Raad van Kerken in Nederland krijgt geen inkomsten uit Kerkbalans. De Raad wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit de bijdragen van de lidkerken. De ene kerk houdt daar speciale collecten voor, bijvoorbeeld in de Week van Gebed voor Eenheid. Een andere kerk haalt de bijdrage voor de Raad weer uit de algemene middelen. De actie Kerkbalans is er met name om het plaatselijke werk doorgang te laten vinden.

De Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten.

Foto:

In Katwijk aan Zee is de plaatselijke gereformeerde kerk voorbereid op de actie Kerkbalans