Mensen maken ‘t verschil

Oecumene bloeit daar waar mensen zich inzetten om gestalte te geven aan het gebed van Christus: ‘dat allen één zijn’. Je hebt enkele personen nodig als motor en als portefeuillehouder. Dat kwam naar voren bij de jaarlijkse ontmoeting van de provinciale vertegenwoordigers met de landelijke Raad van Kerken op vrijdag 10 december 2010.

De regio’s waren nagenoeg alle vertegenwoordigd. Alleen Gelderland ontbrak nog. Ze wisselden de ervaringen uit en reageerden op een conceptnotitie bedoeld om plaatselijke initiatieven te stroomlijnen en uit te bouwen. De verschillende regio’s reageerden instemmend op het structureel uitbouwen van de plaatselijke oecumene. Daar zou een notitie als voorliggend met allerlei checkvragen en suggesties prima een bijdrage aan kunnen leveren. Maar een advies op papier is onvoldoende. Er zijn ook mensen nodig die de ideeën willen uitwerken en verder implementeren.

Er werden ook suggesties aangedragen om het thema van de oecumene te borgen. Protestantse vertegenwoordigers uit Zuid-Holland (Herbert Wevers) en Limburg (Elly de Haan) legden uit dat oecumene een plek zou moeten krijgen in de plaatselijke regelingen. Een rooms-katholiek afgevaardigde uit Overijssel (Ronald Cornelisse) zei mogelijkheden van implementatie te zien via de curabijeenkomsten. Toen er vanuit het land bericht werd dat er gewerkt wordt aan adviezen voor liederen die gezongen kunnen worden in oecumenische vieringen boden enkele regio’s materialen aan die als basis voor zo’n inventarisatie zouden kunnen dienen.

De regio’s vertelden verder waar men zoal in de praktijk mee bezig is. Het is een bont pallet. In Groningen-Drenthe wordt heel veel gedaan aan publiciteit. De provincie Limburg komt volgend jaar met een gezamenlijk blad. De raad van kerken in Raalte (Overijssel) heeft kunstenaars ruimte geboden in de diverse kerken rond het thema ‘verbondenheid’. De raad in Noord-Holland heeft in het achterliggende jaar het 40-jarig bestaan gevierd en is komende tijd onder meer bezig jonge mensen van scholen voor hun maatschappelijke stage te interesseren voor de kerk. Zuid-Holland vertelde over ambities om kerk en overheid qua bezinning nauwer met elkaar in contact te brengen. Daar circuleert een spanning oproepend thema als: ‘kerk voor de sterken’. De provincie Friesland vertelde bij monde van Rein Veenboer dat de provinciale Raad met een thema werkt de komende tijd onder de noemer ‘ruimte voor verbondenheid’. Het thema loopt twee jaar mee tot de volgende provinciale kerkendag in Heerenveen. In Zeeland zijn de evaluaties binnen van de provinciale kerkendag die in 2010 is gehouden. Het blijkt dat de vele vrijwilligers te porren zijn voor een nieuwe kerkendag over drie jaar, mogelijk nog iets meer gefocust qua activiteiten.

Een formeel moment was er even toen Carel Bertram van de raad van kerken in Zeeland het rapport ‘Opnieuw: De arme kant van Vlissingen’ aanbood aan Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Het rapport laat zien hoe de armoede in de havenstad zich heeft ontwikkeld. Door de relatief kleinere schaal in vergelijking tot de andere provincies is de armoedeproblematiek in Zeeland in ieder geval beter zichtbaar. Alleenstaanden, éénoudergezinnen en niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd onder de Zeeuwse minima. Na de cijfers geeft het rapport in het tweede deel diverse interviews met betrokkenen, zodat het beeld niet bij cijfers blijft hangen, maar menselijke contouren krijgt.

Foto:
Els Klarenbeek, afgevaardigde van Flevoland (Leger des Heils), toont de oecumenisch correcte shirts van haar kerk
Carel Bertram overhandigt Henk van Hout formeel een exemplaar van het armoederapport uit Vlissingen
Een rooms-kathoiek onderonsje van Geerten Kok (Zeeland) en Ronald Cornelisse (Overijssel) tijdens de ontmoeting