Brief met basiswaarden

Het moderamen van de Raad van Kerken schreef maandag 27 september een brief aan het Partijbestuur en de Tweede Kamerfrachtie van het CDA. In de brief wordt herinnerd aan een eerdere brief van de Raad waarin de kerken de verwachtingen onder woorden brengen voor toekomstig kabinetsbeleid. De brief brengt waarden naar voren als solidariteit, gerechtigheid en vrijheid van godsdienst.

Het moderamen heeft bij de totstandkoming van de brief gebruik gemaakt van een advies van de beraadgroep Samenlevingsvragen. De Raad schreef eerder aan diverse politieke partijen, begin juli. Nadien tekende zich een coalitie af van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hieronder de exacte tekst.

Aan de leden van de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur van het CDA

Geachte dames en heren,

We zonden u eerder een brief d.d. 16 juli met aandachtspunten vanuit de Raad van Kerken om rekening mee te houden bij de formatie voor toekomstig kabinetsbeleid. We constateren dat we van u nog geen reactie hebben ontvangen en we zijn daarom zo vrij het schrijven opnieuw onder uw aandacht te brengen.

Wij willen u nogmaals wijzen op de strekking van ons schrijven, waarin we belangrijke waarden onder uw aandacht brachten. Steeds zijn er verleidingen, schreven wij, die de politiek ertoe kunnen brengen hieraan afbreuk te doen: de

verleiding zich over te leveren aan de vrije markt, de verleiding af te zien van het principe van solidariteit ten gunste van de sterken in de samenleving, of de verleiding om de overheid een te afstandelijke of juist te indringende rol te geven. Vanuit deze waarden bespraken we in onze brief verschillende thema’s samenhangend met gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping die we als Raad van Kerken belangrijk vinden.

Onze samenleving bevindt zich in een turbulente periode. De gevolgen van de financiële en economische crisis doen zich op steeds meer terreinen voelen en veroorzaken bij velen gevoelens van onzekerheid. Daarnaast spelen ook andere al

langer lopende ontwikkelingen – globalisering, terrorismedreiging, klimaatverandering, migratiestromen – die bij velen onzekerheid, angst, onbehagen en wantrouwen veroorzaken. Niemand kan zich aan deze onzekerheden onttrekken maar vooral mensen met een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt, met een kwetsbare gezondheid, of deel uitmakend van een of andere minderheidsgroep, zijn en voelen zich slachtoffer. Juist in een dergelijke situatie, met zo’n grote differentiatie van de samenleving is een hoge mate van onderlinge verdraagzaamheid en respect

vereist, zo schreven wij al.

We menen dat het in dit kader gepast is om ons te distantiëren van uitspraken die de islam typeren als ideologie. De vrijheid van godsdienst geldt niet enkel de christelijke kerken, maar evengoed de andere godsdiensten en levensbeschouwingen in ons land.

 

De Raad spreekt opnieuw steun uit voor behoud van godsdienstvrijheid, voor een verantwoord vreemdelingenbeleid, voor een sociaal beleid waarin de belangen van de armsten voorrang krijgen op die van de rijken, voor een stoutmoedig klimaat- en milieubeleid, voor overtuigde Europese samenwerking, vredespolitiek en internationale solidariteit.

 

Wij wensen u wijsheid, moed en kracht bij het invullen van uw verantwoordelijkheid.

Hoogachtend,
drs. H.J. van Hout, voorzitter
drs. ing. K. van der Kamp, algemeen secretaris