Werkloosheid en geloof

Jaarverslag DISK over: Werkloosheid, duurzaamheid en geloof.

Volgens de cijfers van het CBS is de werkloosheid het afgelopen kwartaal niet harder gedaald dan werd verwacht. Er lijkt zelfs sprake te zijn van stabilisatie. Aan de andere kant vermelden even zoveel cijfers ook dat het aantal vacatures daalt en er geen nieuwe arbeidsplaatsen worden gegenereerd. De economische crisis is het stadium van dure taal en bankjargon al ver voorbij. Werk en werkloosheid zijn een ‘hot issue’ in de dagelijkse gesprekken.

In het essay ‘Werkloosheid, duurzaamheid en geloof’ gaat het jaarverslag van het Landelijk Bureau DISK met dit issue aan de slag. Dat gaat dieper dan het dagelijks gesprek. Tussen oorzaak en gevolg gaat het essay in op de kansen die de crisis biedt. Een kans op een duurzame economische ordening. Want hoewel duurzaamheid hoog op de agenda van politici stond, komt het in de concrete bezuinigingspraktijken nauwelijks op doordachte wijze aan de orde. Het essay gaat in op de theologische doordenking van duurzaamheid en richt zich op de verhouding tussen werk, werkloosheid en zingeving.

Naast dit prikkelende essay heeft DISK nog meer spraakmakende publicaties op haar naam gezet in 2009. Zo kwam in juni de handreiking Kredietcrisis en de rol van kerken uit die een half jaar geleden een herdruk beleefde. De expertise van het Landelijk Bureau wordt meer en meer gevraagd, met name voor toerusting in het publieke debat. Hoe nodig de ervaring en het werk van het bureau is blijkt uit de vele projecten die zijn uitgevoerd en de keren dat DISK in de media kwam.

De landelijk groeiende onzekerheid over behoud dan wel verlies van banen is pijnlijk te noemen. het werk van DISK laat zien dat ook kerkelijke organisaties zich inzetten de vragen vanuit de samenleving te benoemen en zich te bezinnen op de betekenis hiervan voor de dagelijkse spiritualiteit in het (werkende) leven van mensen.

Via de Arme Kant / EVA maakt DISK deel uit van het netwerk van de Raad van Kerken. Het jaarverslag over 2009 kreeg de Raad deze zomer ter inzage. Op de website van DISK is meer materiaal te vinden over geloof in relatie tot werk en werkeloosheid. www.disk-arbeidspastoraat.nl