BZ gefocussed op Egypte

Nederland zal het thema vrijheid van godsdienst aan de orde stellen in EU-verband. Dat zegt drs. Maxime Verhagen in een brief aan de Raad van Kerken. Hij reageert daarmee op de zorg die de Raad heeft uitgesproken over aanslagen in Nag Hammadi (Egypte) begin dit jaar.

Het moderamen heeft in een schrijven eind januari medeleven betuigd met de slachtoffers en hun familie van een Koptische geloofsgemeenschap, die slachtoffer waren van geweld. Het moderamen heeft de zorg gedeeld met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

Verhagen reageert nu op dit schrijven. Hij zegt de zorg te delen. Nederland spant zich daarom in voor de mensenrechten als verwoord in de strategie ‘Naar een menswaardig bestaan’. Uitgangspunt van Nederland is daarbij, dat ieder individu het fundamentele recht toekomt om zijn of haar geloof in alle vrijheid te belijden, om van geloof te veranderen of om geen religieuze levensovertuiging aan te hangen. Nederland stelt dat thema ook aan de orde in diverse overlegsituaties, aldus de minister.

Verhagen refereert in zijn brief aan het onlangs gehouden landenexamen van de VN Mensenrechtenraad, waar Nederland dit onderwerp aan de kaak heeft gesteld. Daarnaast zegt hij toe, ook in EU-verband, in het kader van het EU-Associatieakkoord, met de Egyptische autoriteiten hierover te willen spreken. ‘De Commissie zal in het kader van bestaande samenwerking met de Egyptische autoriteiten bespreken hoe onderwijsprojecten kunnen bijdragen aan de bevordering van respect en religieuze tolerantie’.

Verhagen wijst er tenslotte op, dat Nederland het thema in bilaterale contacten bespreekt. ‘Egypte behoort tot vijf pilot-landen, waarvoor naast een diepgaande analyse van de huidige situatie ook een actieplan is opgesteld om op structurele wijze bij te dragen aan concrete verbetering in de praktijk’.  Als onderdeel van de inzet zal Nederland, zowel bilateraal als in EU-verband, bij Egypte blijven aandringen op het uitnodigen van de VN Speciale Rapporteur inzake Godsdienstvrijheid, het bevorderen van een intensieve interreligieuze dialoog ter vermindering van sectarische spanningen en het aannemen van uniforme regels voor het bouwen van godshuizen, aldus de minister. Momenteel, zo zegt hij, gelden er verschillende voorschriften voor het bouwen van moskeeën enerzijds en kerken anderzijds. Daarnaast ondersteunt de Nederlandse ambassade een aantal lokale maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid in Egypte.

Verhagen erkent in de brief dat er in de afgelopen jaren doden zijn gevallen in Egypte bij verschillende incidenten met een religieuze achtergrond. Hij meent, dat de Egyptische autoriteiten deze misdaden serieus lijken te nemen en inmiddels een strafrechterlijk onderzoek hebben ingesteld naar dit ernstige misdrijf. Er zijn inmiddels drie verdachten gearresteerd.

Foto: drs. Maxime Verhagen