Kopten over geweld

Magdy Ramzy is lid van de Raad van Kerken vanuit vanuit de Koptisch Orthodoxe Kerk. Hij sprak op zaterdag 16 januari 2010 in Amsterdam naar aanleiding van de gewelddadigheden in Egypte tegen geloofsgenoten. Hieronder zijn bijdrage. Vervolgens een verklaring over de ontwikkelingen van de Koptische gemeenschap in Nederland. Eerst Magdy Ramzy: 

Tot wie richt ik het woord? Tot een ieder die gelooft dat iedere mens het recht heeft om veilig te kunnen leven. Ook om het recht te hebben te geloven of niet te geloven, en als hij gelooft om zelf de keuze te maken waarin hij gelooft. Tot die mens richt ik mij vandaag.

Ik spreek namens de Kopten van Egypte hier vertegenwoordigd door de Koptische gemeenschap in Nederland. Deze gemeenschap wil graag vandaag het volgende met u delen. Belangrijk hierbij is te weten dat alle orthodoxe kerken in de hele wereld op 7 januari kerstmis vieren. 

Op woensdag 6 januari werd, na de nachtmis van onze kerstviering in de vredige stad Naga Hammad in het provincie Qena  in Zuid Egypte, geschoten. Dit gebeurde terwijl de kopten uit hun kerk kwamen, op weg naar huis om samen, na 43 dagen vasten, voor het eerst weer een feestmaal te delen. Er werd gericht op hen geschoten en daarbij vielen 7 doden. Een van de slachtoffers was de eenzame politieagent die zogenaamd voor de veiligheid voor de kerk stond te posten.

Dit incident staat niet op zich. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Dit incident is voorafgegaan door meer dan 160 incidenten sinds 1972. Kleine ongerapporteerde incidenten zijn daar niet bij geteld. Er vielen meer dan 4000 koptische doden en gewonden en er is voor vele miljoenen euro’s schade toegebracht aan eigendommen van Kopten.

Indien de autoriteiten daar passende acties voor hadden ondernomen en de daders gepakt en veroordeeld zouden zijn, dan zouden wij hier vandaag niet hebben gestaan. Echter er is bij al deze incidenten nooit iemand veroordeeld. Het mag vreemd klinken in uw oren, maar wij zijn hieraan gewend omdat wij weten dat de politiek invloed heeft op de rechtelijke macht en dat de rechtelijke macht bang is voor repercussies van de maatschappij die overwegend van mening is dat het bloed van een Kopt geen waarde heeft.

Maar zoals onze geliefde paus Shenouda III zei “God zal nooit het gegoten bloed van deze martelaren vergeten” In de bijbel staat bij het verhaal van Kaïn en Abel, toen Kaïn Abel vermoordde zei God tegen Kaïn: Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Het bloed dat vergoten is en zich vermengde met al het bloed van de martelaren die op de gezegende grond van Egypte viel. Het land dat God zo veilig vond dat hij Jozef vroeg om Maria en het kind Jezus mee te nemen en te vluchten naar Egypte omdat het in hun geboorteland niet veilig was. Het land dat gezegend was door de komst van Jezus en dat gekerstend is sinds het jaar 45 na Christus door de evangelist Sint Marcus. Het land waar de Kopten de oorspronkelijk bewoners waren tot de invasie van de arabieren in de 7e eeuw. (622 A.D.)

Deze 600 jaar bestaan nu niet meer in de schoolboeken. De kinderen leren niet meer wie de oorspronkelijke bewoners van Egypte waren. Een kind van 6 jaar speelt niet met zijn Koptische leeftijdsgenootje omdat hij op school en thuis leert dat een kopt ongelovig is.

Egypte is volgens het wetboek een seculiere staat maar het wordt islamitisch geregeerd. Een christen heeft daar geen rechten meer. De rechten bestaan wel op papier maar die gelden niet in de praktijk. 

Tot nu toe klaagden de Kopten over wat hun aangedaan werd, en men vond dat ze overdreven. Dat stond ook in sommige Nederlandse kranten. Maar na dit laatste incident is zelfs de media in Egypte samen met vele gezonddenkende Egyptenaren op hun achterste benen gaan staan. You Tube is vol met uitzendingen van de Egyptische televisie waarin men zich afvraagt tot waar en hoe ver wij dit toestaan. Men vraagt niet alleen om een passende straf voor de dader van deze laatste misdaad, maar men vraagt ook om de kern van het probleem aan te pakken. In een van die uitzendingen kwam het tot de volgende belangrijke conclusies. Niet alleen door de Kopten maar ook door gezond denkende Egyptenaren.
1. De schoolboeken moeten worden gecorrigeerd en de ware geschiedenis van het land moet worden onderwezen.
2. Gelijke rechten voor het bouwen van gebedshuizen.
3. Evenredige vertegenwoordiging van de Kopten in de regering en het parlement. En geen discriminatie bij sollicitaties vanwege het geloof.
4. Gerechtigheid in de veroordeling van misdaden tegen de Kopten zodat het volk leert dat de Kopten even veel rechten hebben als ieder ander.

Beste mensen, wij wilden jullie alleen mee laten delen in onze zorgen en ons verdriet over wat er met onze families en bekenden in Egypte is gebeurd. Veranderingen daar zullen nooit van buitenaf komen maar moeten vanuit het land zelf gebeuren. Uw medeleven en een juiste weergave van de feiten door de media in Nederland is alles wat wij u vragen.

Dat ik niet altijd huil, betekent niet dat ik geen verdriet heb.
Vergis je niet in hoe lang rouw duurt.

Ik dank u voor uw geduld.

Magdy Ramzy

De Koptische gemeenschap in Nederland heeft zaterdag 16 januari een verklaring opgesteld en naar buiten gebracht. Hieronder de tekst. 

Verklaring van de Koptische gemeenschap in Nederland

De Koptische gemeenschap in Nederland heeft met bezorgdheid, met enorm veel  pijn in het hart en met emoties van woede de recente gebeurtenissen in Egypte gevolgd. De steeds erger wordende vervolgingen die de Kopten in Egypte de laatste jaren hebben moeten meemaken, hebben hun toppunt bereikt in het incident dat zich onlangs voordeed. Het incident choqueerde ons allemaal en wij lieten bittere tranen toen wij zagen wat de misdadiger had aangericht op kerstavond in het dorp Naga Hammadi. Het was een bloedbad waarbij zes jonge Kopten om het leven kwamen en tien jongeren ernstig gewond raakten. Een misdadiger heeft op hen geschoten terwijl zij op 6 januari 2010 de kerk verlieten, na de misviering op de vooravond van het Koptische Kerstfeest. 

Dit was geen eenmalige gebeurtenis. Gewelddadige aanslagen op Kopten, waarbij mensen om het leven komen en waarbij de politie in groten getale tussen beide moet komen, vinden vaak plaats sinds 1972. Ondertussen zijn er meer dan 160 gevallen geweest van aanslagen op Kopten waarbij geweld werd gebruikt. Het aantal Koptische slachtoffers dat werd vermoord of gewond bij zulke aanslagen wordt geschat op meer dan 4000. Bovendien zijn er door de jaren heen nog honderden gevallen geweest die te klein waren om de aandacht van de media te trekken of die door de autoriteiten niet in de publiciteit zijn gebracht. 

Daarnaast worden de materiële verliezen geschat op tientallen miljoenen euro’s, zonder dat de slachtoffers ooit een vergoeding kregen voor de geleden schade. Deze incidenten hebben bovendien bijgedragen tot de verspreiding van angst onder Kopten waardoor velen zich genoodzaakt zagen te emigreren. 

Ons geweten laat het niet toe te zwijgen bij het zien van deze verschrikkelijke misdaden en de vele andere misdaden die het Koptische volk in Egypte heeft moeten ondergaan. Kerken worden aangevallen, aanslagen worden gepleegd zowel op de Kopten zelf als op hun bezittingen. Daarnaast zijn er nog vele andere schendingen van de mensenrechten van de Kopten. Zo worden de Kopten gediscrimineerd en omwille van hun geloof op verschillende manieren vervolgd.

Toch wordt daar niet tegen opgetreden door een strenge gerechtelijke tussenkomst. Er worden geen passende straffen uitgesproken tegen de daders die deze verschrikkelijke daden begaan hebben. Dit  gebrek aan passende maatregelen wordt beschouwd als een goedkeuring, meer zelfs, een aanmoediging  voor de aanslagen op de Kopten.

Deze afschuwelijke misdaden en de vele schendingen van mensenrechten en internationale verdragen hebben ertoe geleid dat sommige lidstaten van de Europese Unie en zelfs het Vaticaan, misschien voor het eerst, hun afkeuring over die gebeurtenissen officieel hebben geuit. 

Wij, het Koptisch Christelijke volk in Nederland, maken deel uit van het Koptisch Christelijke volk van Egypte en het gehele Midden-Oosten en alle landen van immigratie. De Koptische gemeenschap in Nederland ziet dat de herhaalde aanslagen op Kopten in de voorbije jaren duidelijk wijzen op grote problemen in de Egyptische samenleving. De heersende sfeer in Egypte is al lange tijd ziek, onzuiver en vol met opgekropte emoties. Daarom vragen wij de Egyptische regering om de Kopten te beschermen en een halte toe te roepen aan de haat en discriminatie waar zij onder lijden. 

Die haat heeft de laatste tijd een beangstigend terroristische gedaante aangenomen… Zo hebben de politiek verantwoordelijken in Egypte er een gewoonte van gemaakt om te zwijgen als het aankomt op de schendingen van de rechten van de Kopten en de moorden op en misdaden tegen de Kopten. 

Wij eisen dat de godsdienstig getinte problemen worden opgelost en dat er snel stappen worden ondernomen om elke bedreiging voor de vrede in de samenleving een halt toe te roepen. De haatvolle en gewelddadige gevoelens moeten worden bestreden en afgekeurd. De onderliggende redenen voor de misdaden tegen de Kopten moeten worden aangepakt. Dit moet gebeuren met medewerking van alle instellingen van de staat. De oude werkwijze, waarbij men telkens partiële oplossingen naar voren schuift, moet worden vervangen. 

Het is volgens ons ook van groot belang dat de personen die de oorzaak zijn van deze herhaalde incidenten gerechtelijk worden vervolgd. Dit moet gebeuren volgens internationale wetten en regels. Ook moet iedereen die verantwoordelijk is voor discriminerend gedrag tegen de Kopten vervolgd worden. De seculiere aard van de Egyptische staat, die steunt op het beginsel van gelijkheid tussen alle burgers, moet bevestigd worden. De godsdienstige media die ernaar streven om van Egypte een religieuze staat te maken, moeten gestopt worden. Ook moet een eind gemaakt worden aan het uitgeven van boeken waarin de christenen beledigd  en vernederd worden. 

Het is tevens noodzakelijk dat er een betere controle uitgeoefend wordt op de leerstof in het onderwijs en op de manier waarop les wordt gegeven. De staat is namelijk niet het exclusieve eigendom van de ene of de andere religie.

De politiek verantwoordelijken die onvoldoende optreden bij discriminerende en haatvolle incidenten en die te weinig doen om die te voorkomen,  moeten worden berecht. 

Het recht op vrijheid van godsdienst en het recht om die godsdienst te belijden, moeten worden beschermd. Alsook de vrijheid om kerken te bouwen of te restaureren, waarbij voldaan wordt aan normale, voor iedereen geldende, bouwregels. De Koptische christenen moeten het recht krijgen om de leer van de Bijbel toe te kunnen passen bij burgerlijke zaken.

De Koptische gemeenschap in Nederland maakt met luide stem haar pijn en woede bekend over de huidige situatie van de Kopten in Egypte. Er zijn duidelijk grove tekortkomingen in de manier waarop er wordt omgegaan met de situatie van de Kopten. Deze Egyptische burgers hebben onvervreemdbare rechten; ze voldoen met enorme toewijding aan hun plichten en ze zetten  zich geheel in voor hun land en toch worden hun mensenrechten genegeerd en worden ze gediscrimineerd en vervolgd om hun geloof.