VNG open naar religie

Voor veel gemeenten breekt een nieuwe fase aan hoe zij met religieuze organisaties en de beleving van religie door hun inwoners omgaan. Meer dan tot nu toe het geval is geweest, zullen gemeenten in de toekomst samenwerking zoeken met organisaties en groeperingen van verschillende overtuigingen. Het is daarbij een uitdaging om respectvol en in vrijheid met elkaar om te gaan. 

Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een persbericht. Het betreft een vooraankondiging over de bijdrage die de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mevrouw Annemarie Jorritsma, op maandag 25 januari uitspreekt tijdens de bijeenkomst van ‘In vrijheid verbonden’ in Utrecht. H.M. koningin Beatrix zal daarbij ook aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst vragen zes religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in ons land aandacht voor verdraagzaamheid en respect voor de verschillen tussen mensen. 

Volgens de VNG leek de belangstelling voor religie aan het eind van de vorige eeuw verdwenen door de toenemende secularisatie van Nederland. In de lokale politiek sprak men er liever niet over, waardoor geen inhoudelijke reflectie meer plaatsvond. De laatste jaren stellen gemeenten zich steeds vaker vragen over de betekenis van de scheiding tussen kerk en staat en de kaders waarbinnen zij kunnen bewegen. Mogen zij bijvoorbeeld vanuit hun functie met predikanten en pastoors praten? Mogen zij religieuze organisaties subsidiëren? 

Meer dan tot nu toe het geval is geweest, zullen gemeenten op terreinen als diversiteitbeleid, de Wmo, inburgering en integratie samenwerking zoeken met religieuze, niet-religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en groeperingen. Gemeenten stellen zich hierbij neutraal op; subsidiering mag niet leiden tot het verkondigen van een religieuze boodschap of levensbeschouwelijke overtuiging. Er moet duidelijkheid bestaan over de regels, de wetgeving en het democratisch stelsel. Met politieke discussies en beleidsmaatregelen zullen gemeenten vormgeven aan het gelijkheidsbeginsel, de solidariteit en de sociale cohesie tussen en met haar burgers. Communicatie en transparantie zijn daarbij essentieel om vertrouwen te kweken in de samenleving. 

‘In vrijheid verbonden’ organiseerde voor het eerst een bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van de Koningin in 2005. De grondslag van het initiatief is de Unie van Utrecht (1579), waarbij de noordelijke gewesten in de Republiek ‘een eeuwig verbond van eenheid’ sloten op basis van vrijheid van godsdienst en respect voor ieders levensovertuiging.  

De VNG voelt zich aangesproken door het gedachtegoed van “In Vrijheid Verbonden” vanwege de ontmoetingsdoelstelling en het zoeken naar evenwicht tussen respect voor verscheidenheid; eigen overtuiging en gemeenschappelijk belang. Zeker in de tijden die voor ons liggen is het in vrijheid en met respect leren omgaan met verschillen een reële uitdaging, aldus de VNG.