PC onmisbaar voor ouderen

‘Ouderen hoeven zich niet uitgesloten te voelen doordat de samenleving steeds meer overstapt op de PC. We kunnen er als ouderen zelf veel aan doen’.

Dat geluid kwam naar voren bij de vergadering van de Protestantse Christelijke Ouderenbond (PCOB) gewest Overijssel op 3 november. Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad, hield er een inleiding over het thema ‘vrijwilligerswerk en senioren’. Helemaal toevallig was het niet, dat hij het thema moest aansnijden, want de kerken vormen met circa een half miljoen vrijwilligers de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland. 

Tijdens een gesprek met de zaal ging het onder meer over de toenemende digitalisering van de samenleving. Of het nu gaat om het regelen van bankzaken of het nazoeken van vertrektijden van het openbaar vervoer, steeds vaker kan men alleen terecht op het internet. Reden voor diverse plaatsen in het gewest om het regionaal bestuur te vragen de drempel voor het medium te verlagen. Bezoekers wezen ook op de mogelijkheid elkaar te helpen.  

Verschillende mensen lieten weten moeite te hebben met het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Het heeft onder meer tot gevolg dat de deelname aan het vrijwilligerswerk zal afnemen. En er wordt onvoldoende rekening gehouden met menselijke factoren. Op dit moment werkt slechts 15 procent van de mensen door tot zijn pensioen. Het aantal 65-plussers in 2025 zal 21,4 procent bedragen en ligt nu op ruim 14 procent.

Van der Kamp noemde de hoge waardering in de bijbel voor senioren. Een hogere leeftijd wordt verbonden met meer levenservaring. De rechtspraak in de poort vond plaats door de oudsten. En met een zekere humor vertelt de bijbel dat Abraham op hoge leeftijd was toen hij vader werd van Isaäk, terwijl Mozes al tweederde van zijn leven had geleid en 80 jaar was, toen hij werd geroepen het volk Israël uit Egypte te leiden. De algemeen secretaris wees er ook op, dat de recent verschenen bijbelvertaling in het Twents, gemaakt is door een gepensioneerde, die de klus nu geklaard heeft met het bereiken van de leeftijd van tachtig jaar.

Bezoekers spraken uit dat het eenvoudiger is om vrijwilligers te vinden in de kerk dan op andere plaatsen. Men vermoedde dat het te maken heeft met het besef van verantwoordelijkheid voor anderen en de voorbeelden van vrijwilligerswerk die men om zich heen ziet. In Rotterdam heeft men becijferd dat iedere kerk jaarlijks 442.000 euro verdient of zo min wil uitspaart, doordat vrijwilligers hun diensten leveren. De ervaringen met de maatschappelijke stage van jongeren waren nog niet denderend. Van der Kamp wuifde de kritiek weg en zei dat het fenomeen wel laat zien dat men ‘werk om niet’ (genade) belangrijk vindt. Hij pleitte voor zorgvuldige begeleiding van de stagiaires.

Foto’s:
Boven laptop in toenemende mate onmisbaar
Onder ook bij de PCOB kom je ze tegen; de pastores die hun deskundigheid inzetten voor het ideële doel, zoals hier op de foto ds. J. van Loo uit Almelo die de commissie Identiteit van de PCOB invulling helpt geven.