Milder over integratie

De media en de politiek vergissen zich in hun heftige focus op integratie. Men krijgt de indruk dat de Nederlander extremere visies heeft over bijvoorbeeld de islam dan in het verleden. Maar in werkelijkheid is de Nederlander juist milder geworden. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport ‘Sociale Staat van Nederland 2009’, dat donderdag 26 november is gepresenteerd. 

Het SCP komt iedere twee jaar met een stand van zaken van Nederland. In 2000 was nog ruim de helft van de mensen van mening dat er te veel allochtonen in Nederland wonen. Dat aantal is nu gedaald naar 39%. 

Voor de Raad van Kerken is de sociale cohesie één van de kernthema’s in de maatschappelijke activiteiten van de kerken. De cijfers betekenen niet dat de kerken op hun lauweren kunnen gaan rusten. Twee derde van de Nederlanders vindt de tegenstelling tussen autochtonen en niet-westerse migranten nog erg groot. De diverse allochtone groepen houden er overigens soortgelijke ideeën op na als de autochtone Nederlanders. Ook zij hechten bijvoorbeeld groot belang aan het leren van de Nederlandse taal. Het onderzoek wijst verder uit dat het aantal eigen woningen onder Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Nederlanders snel toeneemt. Eveneens een indicatie dat de integratie verbetert.

Driekwart van de Nederlanders is van mening dat Nederland een welvarend land is, ondanks de financiële crisis. Nederlanders hebben echter veel minder vertrouwen in de toekomst: slechts 29% denkt in 2009 dat de welvaart in de toekomst zal aanhouden; in 2006 was dit aandeel 68%. Laagopgeleiden en de lage inkomensgroepen hebben beduidend minder vertrouwen.

Donaties

Meer dan inwoners van andere Europese landen zijn Nederlanders in groten getale aangesloten bij maatschappelijke organisaties. De bereidheid tot het geven van donaties aan goede doelen is hoog: 88% van alle huishoudens doet hieraan mee.

Qua vrijwilligerswerk behoort Nederland tot de top van Europa. Zoals bekend is de kerk een van de grootste vrijwilligersorganisaties.

Volgens het SCP is de reeële koopkracht van inkomens gestegen tussen 1997 en 2007 met 6%. De groei blijft echter achter bij groepen als eenverdieners zonder kinderen en bijstandsgerechtigden. De gevolgen van de economische crisis raken vooral mensen aan het begin en aan het eind van hun arbeidsloopbaan, laagopgeleiden en mensen die al werkloos zijn. 

Instituties

Het onderzoek gaat ook in op het vertrouwen wat mensen in instituties hebben. Kerken staan daarin zeer laag genoteerd, net boven politieke partijen. Het leger, de politie en de media kunnen rekenen op veel vertrouwen. Dergelijke beelden van de kerk zijn voor de Raad van Kerken aanleiding om hier intern over door te spreken. Soortgelijke gegevens kwamen eerder naar voren uit een rapportage aan de Raad van jongvolwassenen. Enkele moderamenleden bereiden een bondige gespreksnotitie voor om het gesprek binnen de Raad verder op te pakken. 

Foto: Ecce Homo uit religieus museum in Uden