Klok luiden voor klimaat

De Raad van Kerken in Nederland roept op om zondag 13 december om drie uur ’s middags de klokken te luiden voor het klimaat. De Raad sluit daarmee aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken. Kerken over de hele wereld voeren op de genoemde dag actie voor de beslissende laatste week van de klimaattop voor een rechtvaardig en effectief mondiaal klimaatakkoord. Ook in Kopenhagen zelf luiden de kerkklokken om drie uur na afloop van een grote oecumenische viering.

Otwikkelingsorganisatie Cordaid, ICCO en Kerk in Actie hebben de Raad gevraagd om de actie te lanceren. Zij willen ook graag dat de kerken het overnemen van het initiatief melden via www.klimaatklokkenluiden.nl, zodat ze overzicht hebben over het verloop van de actie. De Raad van Kerken adviseert plaatselijke kerken om de actie vooraf te overleggen met de plaatselijke overheid. Eén en ander in lijn met de wetgeving in Nederland.

De kerken willen met het luiden laten weten dat het de hoogste tijd is om een eind te maken aan de opwarming van de aarde. Wereldleiders zullen van 7 tot 19 december 2009 in Kopenhagen spreken over een nieuw klimaatverdrag, de opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. In dit nieuwe verdrag moeten bindende afspraken komen te staan over terugdringing van de klimaatverandering.

De Raad van Kerken roept verder de regeringsleiders in Kopenhagen op om afspraken te maken over financiële compensatie voor ontwikkelingslanden. Juist de mensen in deze landen, die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, worden het hardst getroffen. Denk aan de vele overstromingen in Bangladesh en de oprukkende woestijn in Kenia. Op de klimaattop in Kopenhagen moeten de vervuilers dan ook geld beschikbaar stellen aan de ontwikkelingslanden om zich te kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om zich op een duurzame manier te kunnen ontwikkelen.

De Raad van Kerken is in de persoon van dr. J.H. Schravesande, voorzitter van de werkgroep Kerk en Milieu, aanwezig in Kopenhagen. Hij zal via deze site verslag doen van de kerkdienst in Kopenhagen en van zijn ervaringen in het algemeen. 

De opwarming van de aarde kan worden verminderd door de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Ontwikkelingslanden moeten bij het verminderen van hun Co² uitstoot financieel worden ondersteund door rijke landen. Geïndustrialiseerde landen moeten hun schadelijke uitstoot met 40 procent in 2020 verminderen ten opzichte van 1990. Hierdoor zal de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Een dergelijke temperatuurstijging is volgens wetenschappers nog net te hanteren. Stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2 graden Celsius, dan zal dat desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de schepping.

Christenen wereldwijd ervaren het bewaren en onderhouden van de schepping als een opdracht die mensen van God hebben ontvangen. De Raad heeft naar aanleiding van de conferentie een verklaring uitgebracht en een brief geschreven naar de overheid. De dreigende klimaatcatastrophe bepaalt de mens bij de kwetsbaarheid en bij de verantwoordelijkheid om met zorg invulling te geven aan Psalm 24; waar staat dat de aarde eigendom is van God.

Foto klokkentoren Akmarijp (Friesland)