Een gunnende kerk

De evangelische stuurgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’ gaat een verklaring uitwerken waarin ondertekenaars beloven dat ze zich gunnend en zegenend over andere kerken zullen uitlaten in het publieke domein. Als er al sprake is van onderlinge kritiek, zal die rechtstreeks en niet via de media naar buiten worden gebracht.

Dat is één van de intenties die de deelnemers aan een retraite georganiseerd door de stuurgroep van 17 op 18 november hebben uitgesproken. Er waren een kleine twintig mensen bij elkaar in het voormalig kloostercomplex bij Werkhoven. Ze brachten vierentwintig uur met elkaar door; biddend, bijbelstudie houdend, lofprijzend en discussiërend. Het gebed van Jezus uit Johannes 17 stond centraal, de tekst waarin Jezus bidt voor eenheid onder de leerlingen. 

De deelnemers hebben de gedachtewisseling onder meer verwoord in een gebed dat verschillenden van hen zondag in een kerkdienst zullen uitspreken. De gebeden zullen door de stuurgroep ook via het internet op de website worden gepubliceerd. 

De stuurgroep overweegt met enige regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) dergelijke retraites te organiseren. Men hoop daarmee persoonlijke vriendschappen uit te bouwen op een spirituele basis die de oecumene tussen verschillende kerken ten goede komt. Verschillende leden van de stuurgroep wilden ook een brief sturen naar een ander oecumenisch initiatief, dat van de nationale synode, om daar de Romana actiever bij te betrekken.    


Aanwezig waren v.l.n.r.: Henk Medema (Vergadering van Gelovigen), Debora Lieftink (stagiaire), Anmar Hayali (SKIN), Willem Smouter (Nederlands Gereformeerde Kerk), Frank Pot (jongerenorganisatie), Arnold van Heusden (Evangelische Alliantie), Kees Vork (gebedscoördinator), Peter Kos (Baptistengemeente), Hans Esbach (PKN), Wim Vergalen (Youth for Christ), Jos Douma (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt), Gerard de Korte (RKK), Peter Sleebos (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), Arjan Plaisier (PKN), Lodewijk van Weerden (Waardevol Leven gemeente), Robbert Jan Perk (PKN). Op de foto ontbreken: Peter Verhoeff (PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken). Foto boven: Onderling gesprek van Arjan Plaisier en Peter Sleebos; samen met Gerard de Korte en Robbert Jan Perk een soort afstemmingsgroep voor het geheel.

De stuurgroep heeft zelf het volgende persbericht verspreid:

In  juni 2009  verscheen het manifest “Wij kiezen voor eenheid” met een verklaring van een aantal kerkelijke vertegenwoordigers over kerkelijke eenheid. Op dinsdag 17 en woensdag 18 november belegde de stuurgroep een retraite van 24 uur in het klooster Werkplaats Gods te Werkhoven met twintig voorlieden uit de kerken, van protestants tot pinkstergemeente, van rooms-katholiek tot vrijgemaakt-gereformeerd en van nederlands-gereformeerd tot aan de vergadering van gelovigen. Onder de aanwezigen ook vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie en van SKIN.

De retraite was bezinnend van aard, gecentreerd rond Christus’ gebed uit Johannes 17. Doel van de retraite, aldus woordvoerder ds. Robbert Jan Perk, was om bij te dragen aan een klimaat waarin de kerken elkaar eren en bijstaan, betekenis hebben voor de samenleving en elkaar weten te vinden bij moeilijkheden. Of dit beraad werkt zal niet af te meten zijn aan gezamenlijke verklaringen maar aan de vraag of de onderlinge omgang van kerken metterdaad verder verbetert. De stuurgroep wil dit soort retraite volgend jaar herhalen.

Robbert Jan Perk is de woordvoerder namens de stuurgroep.