Uitbouw project jongvolwassenen

Er komt een populaire uitwerking van de nota ‘Een nieuwe generatie over geloof en spiritualiteit’. Het boekje is bestemd voor gemeenten en parochies op plaatselijk niveau. Het maakt duidelijk hoe jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar meer bij het kerkelijk werk betrokken kunnen worden.

Dat is een van de besluiten van de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 9 september in Utrecht, waar de Raad te gast was bij de Remonstrantse Broederschap. De Raad was unaniem over de verwerking van de nota, die door 15 jongvolwassenen is opgesteld op basis van hun ervaringen als ambassadeur van de Raad van Kerken in Nederland. Vanzelfsprekend heeft men ook besloten het rapport in eigen geleding verder bekend te maken en aan de koepels van de diverse lidkerken te sturen ter bespreking. 

De Raad heeft verder besloten voor het komende jaar opnieuw ambassadeurs aan te stellen. Zij zullen onderling over het geloof in gesprek gaan en samen voorstellen formuleren ter vernieuwing van de oecumenische beweging. Bij nieuw te vormen projectgroepen van de Raad wordt onderzocht of het mogelijk is tenminste twee leden te vinden in de leeftijdgroep van 20 tot 35 jaar. De Raad blijft de oecumene aanbieden als werksoort en invalshoek bij evenementen en activiteiten die door anderen worden georganiseerd. 

De jongvolwassenen hadden expliciet op dit onderdeel aangedrongen. Zij redeneerden dat het niet per se noodzakelijk is om altijd de vlag van de Raad te gebruiken voor activiteiten. Het gaf enige discussie in de Raad over de vraag hoe belangrijk het instituut is voor geloof en spiritualiteit. De Raad wil zelf nog verder denken over dat onderdeel en over de communicatie van het instituut als zodanig.

De Raad van Kerken zal nu gaan werken over een populaire versie van de nota. Over enkele maanden moet de uitgave beschikbaar zijn. 

Polderkring

De Raad heeft verder uitvoerig gesproken over een voorstel van de zogenaamde polderkring. Deze groep van theologen en juristen heeft een voorstel op tafel gelegd om kerken en parochies plaatselijk convenanten te laten afsluiten om de oecumenische samenwerking te stroomlijnen. Ds. Jaap van der Linden, één van de initiatiefnemers, vertelde dat een dergelijk verbond kan helpen om continuïteit aan te brengen in de oecumene. Hij wist uit eigen ervaring te vertellen dat het afsluiten ook nieuw elan oplevert. De convenanten zijn geen doel in zichzelf, ze functioneren als stimulans. 

De vergadering reageerde positief. Men vond dat de inhoud zich niet alleen op plaatselijk vlak moest concentreren, maar verankerd moest zijn aan wat er in de Charta Oecumenica is afgesproken. Ook de verhouding tot de aanwezige raden van kerken moet helder benoemd zijn. De status is die van een overeenstemming tussen aanwezige partijen en niet die van een document onder een nieuw juridisch instituut. In die zin voelden enkele afgevaardigden wel de behoefte om de betekenis van zo’n convenant ook weer niet te overschatten. 

In Engeland zijn zo’n 650 kerken waar een convenant is afgesloten, vertelde Jaap van der Linden, en het fenomeen komt ook voor in Duitsland, Oostenrijk en Australië. De Raad acht het document dermate belangrijk dat het nog niet tot finale besluitvorming overging. Men komt er op terug als alle suggesties zijn verwerkt en ook duidelijk kan worden gecommuniceerd wat men van het initiatief wel en niet mag verwachten. Het voorstel is om het materiaal uiteindelijk beschikbaar te stellen voor plaatselijke gemeenten en parochies en daarbij ook een toerustingsdag(deel) aan te bieden. 

Jaarrekening

De Raad heeft tenslotte de jaarrekening over 2008 vastgesteld. Er is sprake van een positief resultaat van 4600 euro. 

Foto: Ds. Jaap van der Linden, één van de initiatiefnemers van de convenanten
Foto onder: Enkele afgevaardigden tijdens de Raadsvergadering van 9 september, op de voorgrond mgr. Jan van Burgsteden en daarachter drs. Kees Nieuwerth, en nog net zichtbaar drs. Christiaan Reichel.