Frisse insteek oecumene

Talloze kerkelijke gemeenschappen hebben de gewoonte om het nieuwe winterseizoen op een zondag te openen. Het bestuur van de parochie ‘Jacobus Major’ uit Akersloot en de kerkenraad van de protestantse gemeente Uitgeest – Akersloot hebben er een bijzondere vorm voor gevonden. Zij gaan samen de organisatie van een musical oppakken. 

Als basis voor de musical is gekozen voor het Bijbelverhaal ‘de genezing van Naäman’. Naäman, een legeroverste uit Syrië, staat in hoog aanzien, maar hij is melaats. Zo begint het verhaal over Naäman, de Syriër. 

In de musical is gezocht naar een symbolische vertaling van de melaatsheid van Naäman. Melaats-zijn betekent: er niet bijhoren, een out-cast zijn, maar in het geval van Naäman ligt dat anders. Hij staat juist hoog in aanzien; ondanks zijn melaatsheid. De melaatsheid van Naäman is in deze musical vertaald met; “arrogantie”. Hij doet er afstand van, hij voelt zich weer “rein”, weer “mens”. Hij gaat door de knieën en is zo in staat om “recht te doen”.

Idee van vernieuwing
Het idee voor een dergelijk initiatief ontstond bij het afscheid van pastor Bill van Schie in 2008. De afscheid nemende pastor zei toen: ‘Voor een goede samenwerking tussen beide kerkgenootschappen moet er naar iets gezocht worden wat voor beide kerken nieuw is’. Kerkenraad, parochiebestuur en oecumenische werkgroep hebben dat later ingevuld met het initiatief van een gezamenlijke musical.

De kerken proberen vrijwilligers bij de musical te betrekken bij de startviering van 6 september. In deze viering vindt een kleine presentatie plaats van de musical, waaraan na afloop bij de koffie meer informatie kan worden ingewonnen en waarin men zich kan opgeven voor een rol, decorbouwer, regisseur, koorlid etc. Na een gedegen voorbereiding zal de musical worden opgevoerd in beide kerken. De datums heeft men al vastgelegd: Zaterdag 17 april 2010 om 19.00 uur in de Parochiekerk Sint Jacobus Major te Akersloot en zondag 18 april 2010 om 15.00 uur in de Protestantse kerk te Uitgeest.

Andere activiteiten
De Protestantse kerk (PKN) van Uitgeest/Akersloot en de RK kerk van Akersloot hebben gezamenlijk een oecumenisch beraad. Dit beraad participeert in bovenstaand initiatief. Het beraad is een werkgroep met beurtelings één van de pastores als voorzitter, respectievelijk ds. Jan van Aller en pastor Henk Hudepohl. Het beraad ontplooit jaarlijks diverse activiteiten. Er is tweemaal per jaar een gezamenlijke viering, namelijk in de vredesweek (september) en in de internationale gebedsweek (januari). Er zijn plannen om ook in de paastijd samen een viering te organiseren. Verder is het een beetje traditie geworden, om éénmaal per jaar (oktober/november) een oecumenische uitgaansdag / excursie te organiseren. Men organiseert ook regelmatig voorlichtingsavonden over bijvoorbeeld andere religies. 

Foto genomen bij het afscheid van de pastor, die opriep tot een voor beide kerken nieuwe activiteit (bron: http://www.sintjacobusmajor.nl).