Unaniem aangenomen statuten

De unanieme steun voor de nieuwe statuten maakt duidelijk dat we als kerken schouder aan schouder staan. Ds. Gerrit de Fijter, oud-preses van de Protestantse Kerk in Nederland, nam woensdag afscheid van de plenaire vergadering van de Raad van Kerken. 

In de laatste vergadering waaraan ds. De Fijter deelnam werd tevens een langslepende kwestie tot een goed einde gebracht. De plenaire Raad ging unaniem akkoord met een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. De wijzigingen maken het mogelijk dat sympathiserende kerken en kerkelijke gemeenschappen, die geen lid willen worden, maar zich wel verwant voelen met de doelstellingen van de Raad, eventueel een associatie kunnen aangaan. 

Trinitarisch

Kerken of kerkelijke verbanden die wel lid willen worden moeten de preambule onderschrijven. De preambule van de Raad komt overeen met de Basis van de Wereldraad. De tekst is belijdend, uitnodigend en oproepend van karakter. Het belijden, met zijn concentratie op Christus en zijn trinitair-doxologisch perspectief, vormt de vooronderstelling van de onderlinge samenwerking. Kerken die geen vaste en/of bindende belijdenisgeschriften kennen kunnen toch om toetreding vragen. Maar dat doen ze dan op grond van een schrijven waarin ze verklaren het geloof te delen zoals in de preambule uitgedrukt. Eventueel kan daarover nog een aanvullend gesprek volgen.  

Kandidaat-lidkerken

Het heeft enige jaren geduurd voordat de Raad nu tot een definitieve formele regeling is gekomen. Daarmee kan ook duidelijkheid worden gecreëerd voor enkele kerken die in de wachtkamer stonden om lid te worden. Het is de bedoeling dat binnen een jaar een beslissing wordt genomen over de aanvraag van de kerken en geestelijke gemeenschappen, die per 14 februari 2001 voor een bepaalde termijn het kandidaat-lidmaatschap hebben aangeboden gekregen. Het gaat om de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’, de Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Afscheid

Tijdens de zitting in Soesterberg werd verder afscheid genomen van ds. Gerrit de Fijter. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad, prees het scheidende raadslid onder meer om zijn oecumenische inzet, zijn diepgang, zijn af en toe rebelse ideeën en zijn diplomatie. 
 
Drs. Henk van Hout spreekt ds. Gerrit de Fijter toe