‘Nieuwe’ oecumene evangelischen

Een nieuw soort van oecumene. Dat staat de evangelische initiatiefgroep voor ogen die donderdag 25 juni bij elkaar kwam met enkele vertegenwoordigers uit de kerken.

‘We willen niet meer in structuren denken, maar relationeel. Het gaat ons om de netwerken. We volgen ons hartsverlangen’, verduidelijkte ds. Robbert Jan Perk, één van de initiatiefnemers en predikant in Hellendoorn voor de PKN. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, sprak over ‘oude oecumene die een voortgang heeft en de nieuwe oecumene die opkomt’. En hij voegde er aan toe te hopen dat ze elkaar zullen aanvullen.

De initiatiefnemers waren aanvankelijk van plan om een manifest te laten ondertekenen. Bij nader inzien zagen ze daar van af en volstonden ze met het voorlezen van het document, waar volgens hen de mensen achter stonden die zich hadden laten interviewen voor een boek dat tegelijk gepresenteerd werd getiteld ‘Wij kiezen voor eenheid’.

Van de geïnterviewden ontbrak onder meer ds. Wim van Vlastuin van de Hersteld Hervormde Kerk. Op de vraag of ook doopsgezind en remonstrant was uitgenodigd, reageerde initiatiefnemer Wilkin van de Kamp ontkennend. ‘We moesten een keus maken. We hebben ons gericht op mensen die al een beetje landelijk bekend zijn. Andere mensen zullen we er in een tweede fase bij betrekken’.

Minister van integratie

De evangelische groep die het initiatief heeft genomen sluit met de presentatie een eerste fase af. In een tweede fase wil men het contact verbreden. Een afsluitende fase moet uitlopen op een manifestatie, bijvoorbeeld in Den Haag op het Malieveld. Frank Pot zei te dromen van een bijeenkomst waar de minister van integratie die met de handen in het haar zit ontdekt dat het in Christus wel lukt om eenheid te vinden.

Directe aanleiding tot deze publicatie was de toespraak van de toenmalige scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Bas Plaisier, tijdens de viering van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland in 2007, waarin hij vergeving vroeg voor fouten uit het verleden. Peter Sleebos, voorzitter van de VPE reageerde hierop door tijdens de synode van de PKN op zijn beurt te buigen richting dit kerkgenootschap. Tijdens de presentatie in Hilversum had inmiddels ook de Rooms-Katholieke Kerk aangeschoven in de persoon van mgr. Gerard de Korte.  

Ds. Arjan Plaisier en ds. Peter Sleebos hebben de tekst van het ‘Manifest van eenheid’ geschreven. In het Manifest belijden zij onder meer: ‘Wij kiezen voor eenheid omdat Christus niet gedeeld is en wij een gezamenlijke opdracht hebben. Wij kiezen tegen onverschilligheid of minachting voor elkaar. We erkennen dat we in dit opzicht niet naar de geest van Christus hebben gehandeld. Hij heeft opgedragen dat de één de ander hoger acht dan zichzelf. We hebben maar al te vaak het omgekeerde gedaan. We zijn vaak arrogant geweest en zelfingenomen’. 

Geïnterviewden

Voor het boek Wij kiezen voor eenheid zijn de volgende mensen geïnterviewd: ds. Peter Sleebos, mgr. Gerard de Korte, ds. Arjan Plaisier, Willem J. Ouweneel, ds. Klaas van der Kamp, ds. Arenda Haasnoot, mgr. Jan van Burgsteden, ds. Jan Zijlstra, ds. Arie van der Veer, prof. dr. Jos Douma, ds. Hans Eschbach, ds. Wim van Vlastuin en mgr. Joris Vercammen. Aansluitend hebben ds. Wilkin van de Kamp, ds. Robbert Jan Perk en Arnold van Heusden de appendices geschreven.  

Het boek is een eerste initiatief van de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid, bestaande uit Joop Gankema (St. Opwekking), Wilkin van de Kamp (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), Robbert Jan Perk (Evangelisch Werkverband), Frank Pot (Fire Nederland) en Cees Vork (Gebedsbeweging ‘Op de bres’). De stuurgroep beraadt zich over verdere uitvoering van hun driestappenplan: Verbond sluiten, verbond vieren, verbond verkondigen.

Aantal

In Nederland tellen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten tussen de 20.000 en 30.000 leden. De Evangelische Alliantie zegt aan diverse groepen en stromingen ongeveer 180.000 leden te tellen. Er is onderzoek gedaan naar de beweging in Nederland, onder meer door het Kaski. De aanhang meerekenend onder de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk gaat het naar schatting om ongeveer een half miljoen leden. De kerken die participeren in de ‘oude’ oecumene vertegenwoordigen ruim 6 miljoen leden. In Scandinavië zijn de twee groepen op landelijk niveau bij elkaar gebracht. In Nederland werkt de Raad van Kerken samen met de evangelische beweging in het Beraad van Kerken en in diverse projecten, zoals de week voor gebed om eenheid.

Klik hier voor de tekst van het manifest.

Fotobijschrift: Wilkin van de Kamp