Kerkelijke rol in crisis

Kerken kunnen een belangrijke rol spelen in het veranderen van de denkrichting in de economie. Leden van de kerken kunnen ook een bijdrage leveren in het vangnet voor mensen die dupe dreigen te worden van de economische crisis. 

Woorden van die strekking bracht Hub Crijns naar voren tijdens een werkdag op 6 juni van het dekenaat Amsterdam in Almere. Hub is directeur van het landelijk bureau DISK. Crijns hield een inleiding over de kredietcrisis, de economische crisis en diaconale inzet. Het komende nummer van Ondersteboven, dat in juli uit komt, gaat helemaal in op de thematiek van kredietcrisis, economische crisis en wat kerken daaraan, mee kunnen doen.

Crijns referereerde onder meer aan een model dat heet ‘de sociale markteconomie’. Dit model is ontwikkeld door economen van het zogenoemde Rijnlandse model of Rijnlandmodel. Zij gaan uit van een kleine maar sterke overheid en een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld, dat de scherpe kanten van het kapitalisme wegvijlt, terwijl de ondernemende kracht ervan behouden blijft.

De economische crisis kan helpen om een nieuwe balans te vinden in de economie. Crijns ziet een beweging gaande in de richting van meer duurzaamheid, van meer oog voor mens en natuur, voor sociale en ecologische waarden. In het bedrijfsleven treffen we het fenomeen aan van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij ondernemingen de balans zoeken in het omgaan met economische, sociale en ecologische waarden. Deze beweging naar duurzaamheid lijkt de toekomst te hebben! Hoe radicaal duurzaam deze beweging zal worden is de vraag, aldus de directeur van DISK. 

Het bureau DISK, dat via de Arme Kant / EVA ook onderdeel uitmaakt van het netwerk van de Raad van Kerken, komt vanuit het arbeidspastoraat tot 10 punten als antwoord op de vraag wat kerken kunnen doen rond arbeid, werkloosheid en maatschappelijke nood.
1.     Bezinning op de problematiek. Neem bijvoorbeeld arbeid, werkloosheid, of de kredietcrisis als uitgangspunt.
2.     Studie van schrift en traditie in leerhuizen, werkgroepen en liturgische activiteiten.
3.     Op verkenning gaan in eigen omgeving en de situatie in kaart brengen. Zijn er maatschappelijke noden aanwezig of te verwachten?
4.     Een krachtenanalyse maken van de eigen parochie of gemeente. Wat is de geloofsgemeenschap waard? Wat heeft ze te bieden? Wat is de eigen draagkracht? Wat kan er gedaan worden?
5.     Aanbod ontwikkelen van bijeenkomsten rond bezinning of informatie:
– vanuit de parochie,
– in samenwerking met plaatselijke initiatieven,
– zowel interkerkelijk als buitenkerkelijk.
6.     Mensen met betaald vast werk dienen zich bijzonder open te stellen voor de situatie van mensen met flexibel werk, werklozen, mensen met een arbeidsbeperking of mensen in armoede situaties. Een fotoproject binnen de gemeente of parochie over werk dat mensen doen kan hierin behulpzaam zijn. Zie hiertoe het Handboek Arbeid en Kerk Arbeid, zin en geloof pag. 176-177 en 382-384.
7.     Concrete activiteiten rondom werk en duurzaamheid binnen de eigen economie van de geloofsgemeenschap in gang zetten, of ondersteunen en/of doorzetten; zoals een klussenproject, vrijwilligerswerk, duurzame kerk.
8.     Bijeenkomsten organiseren tussen werkenden en werklozen om ervaringen uit te wisselen.
9.     Op zondag bij elkaar komen in de eredienst, elkaar voeden met het Woord en de Heer zelf, om op maandag te weten waarin wij kunnen geloven en wat wij mogen verho­pen.
10.  De viering omstreeks biddag voor gewas en arbeid (maart), de Zondag van de Arbeid (rond 1 Mei) en dankdag voor gewas en arbeid (november) jaar­lijks vieren. Landelijk bureau DISK maakt hier elkaar jaar werkmateriaal voor viering en gesprek voor (www.disk-arbeidspastoraat.nl). Het thema van 2009 is gaat over flexibel werk Flexibiliteit als deugd.

Wie de hele tekst van Hub Crijns wil lezen kan hier klikken. 

Foto: Hub Crijns