Behoefte aan tips

Plaatselijke raden hebben nogal eens behoefte aan tips voor het eigen beleid. De uitwisseling onderling voorziet in een deel van de behoefte. Een jaarlijkse ontmoeting onder leiding van de Provinciale Raad faciliteert zo’n uitwisseling. Dat kwam aan de orde in een gesprek met ds. John Alma uit Veenendaal en priester Frans Zwarts uit Amersfoort, leden van de Provinciale Raad van Kerken in Utrecht. Op tafel lag een inventarisatie die de provinciale Raad van Kerken in Utrecht heeft gemaakt. 

Het is de bedoeling dat de plenaire Raadsvergadering in Utrecht binnenkort verder spreekt over een notitie waarop een evaluatie van de bezoeken aan plaatselijke raden en oecumenische werkgroepen wordt gegeven. De notitie is gebaseerd op 17 bezoeken door leden van de Provinciale Raad aan plaatselijke Raden in de achterliggende tien jaar. De informatie is verder aangevuld op basis van enkele jaarverslagen. 

De inventarisatie wijst uit dat in alle plaatsen oecumenische vieringen worden gehouden. De deelname verschilt per plaats. In het algemeen is er een drempel om ergens anders te kerken. Duidelijke markeringsmomenten zijn onder meer de Week van Gebed voor de Eenheid, Aswoensdag, Vastentijd, Advent, Pinksterviering, Vredesweek, eventueel Willibrordzondag, Oudjaarsviering en locaal bijzondere dagen.

De kerken werken samen op sociaal-diaconaal gebied. Vele raden zetten zich in voor vluchtelingen. Het contact met moslims wisselt sterk van plaats tot plaats. Sommige raden hebben werkgroepen voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, milieu, Israël, recht, geen geweld, vredeswerk, buurthulp, liturgie, migrantenkerken en islam.

De inventarisatie wijst uit dat er op meerdere plaatsen een convent is van pastores. In vele gevallen functioneert dat convent los van de raad. De afstemming is dan ook wel een aandachtspunt. ‘De deelname van pastores is vaak formeel wel geregeld’, zegt de notitie, ‘maar ze zijn dikwijls afwezig. De band met de kerkenraden en parochies / besturen is over het algemeen niet sterk; dit wordt betreurd. Menige raad / werkgroep ervaart dat als ‘eilandpositie”. Over het algemeen zijn de deelnemers aan de raden zeer betrokken bij het werk en enthousiast. 

Foto: priester Frans Zwarts links en ds. John Alma rechts