Kerken voor nieuw tijdperk

‘Het proces van toenemende secularisatie is in zijn nadagen. De consequenties van de secularisatie worden zichtbaar. Het brengt aanhangers van de kerk in een positie dat ze zoeken moeten naar hertaling: naar nieuwe woorden om de zingeving onder woorden te brengen, en naar gedachten die aanknopen bij het gangbare jargon van de cultuur om het christelijke gedachtegoed toegankelijk te maken’.

Dat schrijft de Raad van Kerken  in Nederland in het jaarverslag over 2008. In het jaarverslag geeft de Raad een verantwoording van de werkzaamheden over het achterliggende jaar. De Raad spreekt over veranderingen, waarbij de deur naar een nieuwe vorm van oecumene op een kier staat.

‘Waar de eerste generatie oecumenische christenen gedreven wordt door een organisatorisch vergezicht van één kerkelijke gemeenschap, is er inmiddels een nieuwe generatie aangetreden. We ervaren het als een uitdaging om met deze generatie christenen invulling te geven aan de samenwerking die bij deze tijd past en te zoeken naar de verwoording van ons gemeenschappelijk geloof. Het accent ligt daarbij iets meer op eenheid in verzoende verscheidenheid’.

Als speerpunt richting de samenleving noemt het jaarverslag de inzet voor de cohesie. ‘We merken in toenemende mate dat islamitische groeperingen zich nestelen in de Nederlandse, westerse omgeving. Als kerken proberen we samenwerking te zoeken met hen’. 

Qua leefwijze vraagt de Raad om aandacht voor een kritische leefwijze. ‘Het accent op de vrije markt van het liberaal kapitalisme staat in zijn eenzijdigheid haaks op de bijbelse vragen van gerechtigheid en duurzaamheid’.

Voor meer informatie of een exemplaar van het jaarverslag kunt u een mail sturen aan: rvk@raadvankerken.nl. Het jaarverslag is ook vanaf deze website te downloaden.

Foto: Een hertaling van een psalm gemaakt door de kunstenares Aafke Holman uit het Groningse Burum. De titel luidt: ‘Uiteengedreven’, ondertitel: ‘ieder vaart zijn eigen koers’.