Kans voor kerken in zingeving

De samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan reflectie op zingevingsvragen. De kerken kunnen op dit punt samen een waardevolle bijdrage leveren bij actuele vragen. Dat kwam naar voren tijdens een verkennend gesprek van de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie met een delegatie van de Raad van Kerken woensdag in Utrecht.

Een delegatie van de Raad van Kerken voert oriënterende gesprekken met de diverse kerken om het oecumenische beleid verder af te stemmen met de diverse lidkerken. De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 4 miljoen leden de grootste lidkerk van de Raad. 

Het gesprek ging onder meer over de bijstelling van de statuten, waaraan de Raad werkt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is het belangrijk dat de pre-ambule ongewijzigd blijft, waarin de grondslag van de fellowship wordt gekoppeld aan het belijden van de drie-enige God. 

De Raad van Kerken werkt aan de vorming van een nieuwe beraadsgroep voor Samenlevingsvragen. De gesprekspartners benadrukten het belang van een zingevend referentiekader bij de behandeling van dergelijke vragen. De secularisatie is in vele gevallen ten koste gegaan van oriëntatie op waarden en op vragen als ‘waarom en waartoe’. De kerken kunnen op deze punten in gezamenlijkheid hun spirituele expertise inbrengen, juist nu het postmodernisme in zijn nadagen is gekomen. 

Geadviseerd werd om meer nog dan in het verleden projectmatig te werken, zodat er per onderwerp wisselende deskundigen kunnen worden benaderd om spiritualiteit en technische deskundigheid met elkaar te verbinden. Mgr. Jan van Burgsteden, referent voor de oecumene, benadrukte daarbij dat waar mogelijk alle millenniumdoelen gehonoreerd moeten worden. Ter vergadering werd kort gerefereerd aan het onderzoek naar de doop(v)erkenning, waar op initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk de komende tijd prioriteit aan wordt geschonken binnen de Raad van Kerken. 

Op de gezamenlijke agenda zou wat de Rooms-Katholieke Kerk betreft nog indringender de aanstaande wetgeving mogen staan op het punt van de godslastering. En het unieke belang van het religieus cultureel erfgoed. Met de Europese verkiezingen voor de deur bezinnen de kerken zich op de mogelijkheden om op een gepaste wijze de achterban te informeren en om te kijken waar (directe) contacten gewenst zijn tussen de kerken en de politici. 

Het gesprek werd vanuit de bisschoppen gevoerd door mgr. Ad van Luyn, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, mgr. Wim Eijk, mgr. Jan van Burgsteden, referent voor de oecumene en mgr. Gerard de Korte, terwijl ook beleidsmedewerker drs. Pieter Kohnen aanwezig was. Vanuit de Raad waren aanwezig voorzitter drs. Henk van Hout, vice-voorzitter prof. dr. Marius van Leeuwen en secretaris drs. ing. Klaas van der Kamp.

Foto: Voor het toeziend oog van kardinaal Johannes Willebrands op het portret: links mgr. Jan van Burgsteden en rechts mgr. Gerard de Korte.