VEG zoekt aansluiting

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten wil volwaardig lid worden van zowel de Wereldbond van Gereformeerde Kerken (WARC) als de Raad van Kerken in Nederland. Uit de ingediende aanvragen kan worden afgeleid dat de polarisatie rond de oecumene van enkele decennia terug voorbij is. 

Het punt kwam aan de orde toen een delegatie van de Raad van Kerken op bezoek was bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). ‘De oecumene is voor ons een leerplek om bij de tijd te blijven’, aldus ds. Ed van den Berg (comitélid). In het gesprek kwamen de oecumenische openingen duidelijk aan de orde. Zo heeft de VEG een associatieovereenkomst gesloten met de Protestantse Kerk in Nederland. De overeenkomst maakt samenwerking mogelijk op talloze fronten; predikanten doen bij voorbeeld over en weer dienst in elkaars gemeenten; de rechtspositieregeling wordt gevolgd, het seminarium van de VEG heeft onderdak bij de opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit. Er is veel onderlinge doorstroming van en naar de Protestantse Kerk in Nederland, en soms ook van en naar Baptisten en Belgische protestanten. 

Er zijn 37 gemeenten aangesloten bij de VEG. De grootte van de gemeenten verschilt; de Haagse gemeente heeft minder dan 50 leden; een gemeente als Nijverdal telt meer dan 750 leden. Er zijn 14 dienstdoende predikanten en 27 emeriti. Ongeveer 5705 mensen zijn belijdend lid van een gemeente en daarnaast zijn er enkele duizenden doopleden. Het kerkelijk verband is al meer dan 125 jaar. De gemeenten zijn ontstaan met enerzijds de behoefte aan vrijheid ten opzichte van de hervormde kerk en anderzijds een keus bijv. voor de kinderdoop, waardoor de gelovigen zich weer onderscheiden van de Baptisten. De gemeenten zijn congregationalistisch; er is nagenoeg geen verticale hiërarchie. Ds. Wessel Verdonk typeert de aanhang als mensen met een ‘onbekommerde omgang met Jezus’. De leden hebben een persoonlijke geloofsovertuiging; men is terughoudend in het formaliseren van een belijdenis. 

De Bond voert een interne discussie over de doop. In de regel gaat men – in tegenstelling tot geloofsgenoten in andere landen – uit van de kinderdoop. Maar er zijn ook plaatsen waar men de herdoop of volwassendoop toepast. Dat heeft tot een discussie geleid, waarbij men zorgvuldig de verschillende benaderingen naast elkaar laat staan. Een punt van nadenken en wellicht overleg is de plaats van mensen met een andere seksuele geaardheid. De ruimte die men daarvoor biedt, verschilt per gemeente. 

De Bond heeft een eigen seminarium, waaraan twee docenten zijn verbonden: dr. Theo Hettema en dr. Leo Mietus. Dr. Leo Mietus is de enige gepromoveerde theoloog uit eigen kweek. Hij promoveerde met een proefschrift over Gunning en de theosofie aan de Theologische Universiteit in Kampen. De kerk kent van oudsher een missionair-diaconale belangstelling. Met Oekraïne is er op dit punt een lange relatie. Ten aanzien van de oecumene vroeg men onder meer aandacht voor de nieuwe armoede en de samenwerking in het Beraad van Kerken, waar ook evangelische christenen een forum geboden krijgen. Ds. Wessel Verdonk vertelde dat in de week van gebed door zijn gemeente in Den Haag dit jaar voor het eerst werd samengewerkt met de Evangelische Broedergemeente. Men begint en sluit de week af in de kerk en in de week daartussen houden ze een gebedsestafette. 

Namens de VEG namen aan het gesprek deel: ds. Ed van den Berg uit IJsselstein, mw. Betsy de Boer – van Bruggen uit Utrecht, ds. Wessel Verdonk uit Den Haag en bureausecretaris mw. Hanneke Beem uit Arnhem.

Op de foto boven: het bondsbureau met links mw. Betsy de Boer – van Bruggen en rechts bureausecretaris mw. Hanneke Beem; onder links ds. Ed van den Berg en rechts ds. Wessel Verdonk.