Oog voor mensen met handicap

Tien procent van de mensen heeft één of andere handicap. Alleen al om die reden is het belangrijk dat kerken beleid maken op voorzieningen waar mensen met een handicap baat bij hebben. Dat hebben Luco van den Brom en Adri Kaland naar voren gebracht in een gesprek met een delegatie van de Raad van Kerken. Zij zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van ICIG (Interkerkelijke Commissie Integratie Gehandicapten). 

In ICIG participeren de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Remonstrantse Broederschap. Het bestuur zoekt naar verbreding richting andere kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk. Het ICIG wil kerken overtuigen om mensen met een handicap gelijkwaardig te behandelen aan mensen zonder specifieke handicap. Men zoekt ook de eigen achterban te emanciperen en te laten participeren op alle niveaus  van kerk en samenleving. De stichting Kom Beter Binnen is participant van ICIG en verricht belangrijk werk door kerken en kerkelijke gebouwen toegankelijker te helpen maken voor mensen met een handicap. 

Een belangrijk speerpunt in het beleid op dit moment vormt de WMO. De rijksoverheid heeft de uitvoering van de financiële ondersteuning overgedragen aan de plaatselijke overheden. Mensen met een handicap ervaren daardoor in de praktijk nogal eens wat grilligheden, omdat lokale ambtenaren niet altijd voldoende geïnformeerd zijn over de toepassing van de wet in de naburige gemeenten.  

Het ICIG pleit voor een actief beleid bij kerken om mensen met een handicap zelfstandig te laten functioneren. ‘Dat beleid is de graadmeter of men oog heeft voor de eenheid van het volk van God’, aldus Luco van de Brom, in het dagelijks leven werkzaam als hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en als hoogleraar filosofische theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Men moet kerkelijk niet alleen over en voor je denken, maar ook met je’. ‘Tenslotte is ieder geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God’, aldus Adri Kaland, naast zijn secretariaatswerk voor ICIG onder meer ook actief als diaken in Westkapelle. 

Het ICIG heeft al weer enkele jaren geleden een oproep voor verandering doen uitgaan. Daarin vraagt de organisatie de kerken onder meer om:
a)        mensen met een handicap te benoemen in leidinggevende posities op alle niveaus in de kerk en in andere organisaties;
b)        kerken en kerkelijke gebouwen en websites toegankelijk te maken;
c)         er zorg voor te dragen dat theologie, catechese en educatie, taal en liturgie volledig toegankelijk zijn;
d)        de gedachte dat zonde en handicap samenhangen onder kritiek worden geplaatst;
e)        aandacht te geven aan het onderwerp ‘handicap’ in ontwikkelingsprogramma’s, met name in samenhang met het vraagstuk van (oorlogs-)geweld;
f)         zorg te dragen voor middelen om het werk uit te dragen. 

Onder het begrip ‘mensen met een handicap’ moet men niet alleen denken aan mensen in bijvoorbeeld een rolstoel, maar ook aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met afwijkingen in hun motoriek,  in hun spraak, mensen met een visuele handicap en mensen met dyslexie. 

Boven: de secretaris Adri Kaland voor het gebouw van de Raad van Kerken
Onder: de voorzitter prof. dr. Luco van den Brom