Forum oecumenisch tovermiddel?

Is het Global Christian Forum (GCF) baanbrekend voor de oecumene? Lukt het met deze benadering om de oecumenische en de evangelikale traditie met elkaar te verbinden? Over dat soort vragen gaat het bij de studiedag op 3 april van het Centrum IIMO in overleg met onder meer de Raad van Kerken.

Het Global Christian Forum is een nieuw oecumenisch ini­tia­tief. De oprichters stelden zich in 1998 ten doel om alle chris­telijke families en interkerkelijke organisaties aan één tafel te brengen. Het idee voor een dergelijk forum ontstond bin­nen de Wereldraad van Kerken. Daar lukte het niet om de (meeste) pentecostaalse en evangelikale kerken en ge­meen­schappen “aan boord” te krijgen en juist die stromingen namen in de 20ste eeuw qua aantal enorm toe.

In het globaal en regionaal samen brengen van kerkelijke families en interkerkelijke organisaties is het GCF uniek. De aanpak op de bijeenkomsten van het GCF is helder. In kleine groe­­pen vertellen de deelnemers hun persoonlijke ge­loofs­ver­halen aan elkaar, een werkwijze waarover de meesten zeer enthousiast zijn. Voor deze methode wordt ruim­schoots de tijd genomen. Hier ligt een duidelijke te­gen­stel­ling met de meer zakelijke vergaderingen van de gevestigde oecumene waarbij mensen elkaar meestal niet zo goed ken­nen. Het forum werkt als een vernieuwende manier om elkaar te ontmoeten en thema’s te bespreken. Het is een boei­end werkmodel waaraan onverschilligheid of vij­an­dig­heid vreemd zijn en waarbij wederzijdse vooroordelen afnemen.

De studiemiddag is een initiatief van Centrum IIMO in over­leg met de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie en de Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten (VPE). Het is een concreet vervolg op een evaluatie van 10 jaar GCF uitgevoerd in 2008 door drs. Huub Vogelaar en dr. Greetje Witte-Rang bij Centrum IIMO.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft bij de vaststelling van de nota over de oecumene opdracht gegeven aan de eigen organisatie om het fenomeen van het GCF verder te benutten voor de uitbouw van de oecumene in Nederland en buiten de landgrenzen.

Met medewerking van:
*         Huib van Beek – Secretaris van het Global Christian Forum
*         Arjan Plaisier – Algemeen secretaris PKN
*         Cees van der Laan – Hoogleraar pentecostalisme VU
*         Adelbert Denaux – Decaan Katholieke Theologische Faculteit Utrecht/Tilburg

Voor het forumgesprek:
*         Huib van Beek – Secretaris van het Global Christian Forum
*         Peter Sleebos – Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten
*         Arnold van Heusden – Directeur  Evangelische Alliantie
*         Anton Houtepen – Emeritus hoogleraar oecumenica, katholiek
*         June Beckx – Coördinator SKIN migrantenkerken in Nederland
*         Jongerenambassadeur van de Raad van Kerken

Gespreksleider:
*         Martha Frederiks, hoogleraar missiologie en directeur Centrum IIMO

De voertaal is Nederlands. Het gesprek vindt plaats in de Boothzaal (Universiteitsbibliotheek) De Uithof te Utrecht.
Aanmeldingen vooraf bij Jeanette Boere (a.c.m.boere@uu.nl).