Oecumenische pijlen bij PKN

De Protestantse Kerk in Nederland is bezig met diverse nieuwe oecumenische initiatieven, waaronder een ‘Nationale Synode’. Dat kwam naar voren tijdens een ontmoeting van de Raad van Kerken met het moderamen van de Protestantse Kerk. Naast de oecumene met onder meer de Romana staat ook de oecumene tussen de diverse protestantse kerken en de oecumene met de pinksterkerken hoog op de agenda.

Het gesprek vond plaats met een stevige delegatie van de Protestantse Kerk in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Het moderamen informeerde de delegatie van de Raad over enkele oecumenische initiatieven met mogelijk perspectief voor een verdere samenwerking tussen de kerken. Zo werkt de Protestantse Kerk aan een formule om het gesprek met verschillende protestantse kerken uit te bouwen. En er zijn inmiddels twee gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Dr. Sjaak van ‘t Kruis coördineert de diverse gesprekken. Ze sluiten aan bij de ontmoetingen die de Raad van Kerken mee helpt organiseren in de context van het Beraad van Kerken.

Vanuit het moderamen van de Protestantse Kerk werden er verschillende vragen gesteld over het Global Christian Forum (GCF). De Protestantse Kerk participeert in dit gesprek op internationaal niveau. In de ontmoeting kwam de vraag aan de orde of het geloofsgesprek binnen het GCF een geschikte methode zou kunnen zijn voor plaatselijke raden van kerken om het inhoudelijke gesprek met elkaar te voeren. De Raad organiseert met het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) een studiemiddag (4 april) over dit soort vragen. 

Het moderamen vroeg verder naar de mogelijkheden die met name de Rooms-Katholieke Kerk weet aan te boren om de oecumene te stimuleren. De indruk bestaat bij het grondvlak dat de oecumene daar eerder wordt geschuwd dan gestimuleerd. Haaije Feenstra, directeur van de Dienstenorganisatie en als adviseur van het moderamen aanwezig, noemde het een ‘potentieel pijnpunt’ dat de financiële bijdrage van de Rooms-Katholieke Kerk sterk achterblijft bij de bijdrage die vanuit de Protestantse Kerk wordt betaald aan de Raad van Kerken. 

Het moderamenlid Hanny ter Keurs vroeg aandacht voor de gemengd-gehuwden. In Duitsland bestaat een speciale organisatie voor gemengd-gehuwden. In Nederland valt deze grote groep van mensen vaak een beetje tussen wal en schip. Zij pleitte verder voor aandacht richting gemeenschappen als Taizé, in de context van de jongvolwassenen die centraal staan in het jaarplan van de Raad van Kerken, Ds. Suzanne Freytag, moderamenlid en afgevaardigde naar de Raad van Kerken, noemde de Raad van wezenlijk belang onder meer waar het gaat om het gezamenlijke contact met de overheid.

Namens de Protestantse Kerk namen aan het gesprek deel: ds.  Gerrit de Fijter (voorzitter), Haaije Feenstra (directeur Dienstenorganisatie en adviseur moderamen), mevr. Hanny ter Keurs (moderamenlid), dr. Sjaak van ‘t Kruis (beleidsadviseur), drs. Hans Kapteyn (moderamenlid), ds. Suzanne Freytag (moderamenlid) en Frans Rozemond (nieuwe voorlichter vanuit de Protestantse Kerk voor de Raad van Kerken).

Foto’s:
Boven de vlaggen voor het Landelijk Dienstencentrum van: ICCO, Kerkinactie, de Protestantse Kerk 
en de jeugdorganisatie JOP.
Links onder:  Hanny ter Keurs; vervolgens: ds. Suzanne Freytag; tenslotte: Haaije Feenstra, 
directeur Dienstenorganisatie.