Kerkrecht in dienst oecumene

Zijn onze kerkelijke manieren gedateerd? Gijzelt het kerkrecht de gemeente? Hoe kan de kerk meer inclusief zijn? Gelden mensenrechten binnen de kerk ook, of daar opeens niet meer? Enkele prikkelende vragen die aan de orde komen in het boek ‘Het goed recht van de kerk’, geschreven door prof. dr. Leo J. Koffeman. Het boek wordt donderdag 12 februari 2009 gepresenteerd in Kampen. 

Leo Koffeman is hoogleraar kerkrecht en oecumene aan de Protestantse Theologische Universiteit en hij is met de Raad van Kerken verbonden als voorzitter van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap. Hij heeft een nieuw boek geschreven, waarin hij ingaat op tal van theologische vragen in en achter het kerkrecht. Daarbij bepaalt de oecumenische discussie over wat ‘kerk’ is het denkkader.

Om 4 uur ‘s middags wordt het boek gepresenteerd in het universiteitsgebouw aan de Koornmarkt te Kampen. Drie korte eerste reacties worden gegeven door prof. Bas de Gaay Fortman (hoogleraar politieke economie van de mensenrechten), dr. Ton Meijers (universitair hoofddocent canoniek recht aan de Faculteit voor Katholieke Theologie, Tilburg/Utrecht) en dr. Rein Brouwer (universitair docent praktische ecclesiologie aan de PThU).  

Het boek ‘Het goed recht van de kerk’ gaat in op theologische vragen in en achter het kerkrecht. Het doel is niet om de kerkelijke status quo te bevestigen, maar juist om bij te dragen aan een nieuwe dynamiek. Enkele vragen die aan de orde komen naast de al genoemde zijn:Waar hebben we het over, als we spreken over ‘gemeente’, of over ‘ambt’? Wat is bepalend voor de kwaliteit van kerk zijn? Wat maakt een gemeente authentiek? Wat is bepalend voor een integere ambtsuitoefening? Hoe staan kerk en gemeente in een multiculturele en multireligieuze samenleving? 

Het zijn vragen die noodzakelijkerwijs ook een kerkrechtelijke kant hebben. Kerkrecht is een middel om de kerk werkelijk kerk te laten zijn, aldus Koffeman. Daarom zet dit boek vertrouwde vormen van kerk, gemeente en ambt onder kritiek, en wel vanuit de oecumenische discussie over de kerk. Het kan anders, en het moet soms ook anders, als we werkelijk het gesprek aangaan met andere tradities, van katholiek tot evangelisch. Veel thema’s worden concreet gemaakt vanuit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook het kerkrecht van andere kerken en de daarachter liggende visies komen regelmatig in beeld.