Studie over neutrale overheid

Godsdienst staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Het geloof laat zich niet opsluiten in de privésfeer. De overheid staat voor de uitdaging zich opnieuw te beraden over de verhouding tot godsdienstige organisaties.

Vanuit die gedachten organiseren drie kerkelijke organisaties een studiemiddag. Het Interkerkelijk Contact inzake Overheidsaangelegenheden (CIO), de Raad van Kerk in Nederland en het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland hebben op 29 januari een studiemiddag geagendeerd onder de titel ‘De overheid en haar gelovige burgers; hoe wil de kerk dat de overheid neutraal is?’

Hoe stellen de kerken zich op in dit hernieuwde debat? Laten zij de inhoud van de discussie bepalen door anderen? Of zoeken zij naar eigen invalshoeken en concepten? Over deze vragen gaat deze studiemiddag. Een recent voorbeeld daarvan is het besluit van burgemeester Cohen van Amsterdam om overheidssteun voor de bouw van een moskee niet ten principale af te wijzen. 

Directe aanleiding daartoe is het verschijnen van de studie Overheid en godsdienst, herijking van een onderlinge relatie van dr. mr. Sophie van Bijsterveld, tot voor kort secretaris van het CIO, nu lid van de Eerste kamer voor het CDA en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. In dit boek zoekt zij naar nieuwe termen, waarmee het gesprek over de houding van de overheid tegenover godsdienst gevoerd zou moeten worden. Het eerste exemplaar van de bundel wordt een week eerder, op 23 januari, feestelijk aangeboden aan de minister van Justitie. 

Op deze studiemiddag zal Sophie van Bijsterveld eerst een beeld schetsen van de huidige discussie en de tekorten daarin. Daarna zal zij aangeven langs welke lijnen het gesprek beter gevoerd kan worden. Aan twee deskundigen is gevraagd te reageren op het referaat van Sophie van Bijsterveld: Prof. Dr. Leo Koffeman, hoogleraar kerkrecht en al jaren in Europees-oecumenisch verband betrokken bij de discussie over de verhouding kerk-staat; Marcel ten Hooven, eindredacteur van Christen Democratische Verkenning, redacteur van “De lege tolerantie” en mederedacteur van de bundel “Ongewenste Goden”.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 januari van 13.30 – 17.00 uur in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Haydnlaan 2a te Utrecht. Opgave is mogelijk voor mensen die zich betrokken voelen bij het werk van de Raad van Kerken, bij voorkeur uiterlijk 16 januari bij de studiesecretaris van het Bezinningscentrum, Harm Dane, via h.dane@pkn.nl