Naam gezocht voor liedboek

Er moet een naam komen voor het nieuwe liedboek, dat in 2012 verschijnt voor enkele kerken. Het oude liedboek uit 1973 dat functioneert binnen de Protestantse Kerk, de Doopsgezinde Gemeenschap en de Remonstrantse Broederschap heet officieel: Liedboek voor de Kerken. Die naam zal niet gekopieerd worden.

Het thema kwam aan de orde bij de Projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. De ontwikkelingen rond het liedboek worden met belangstelling gevolgd, omdat de samenstellers van ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) de ambitie hebben in het liedboek ook voldoende oecumenische traditie mee te nemen.

De naamgeving is uitgezet bij diverse werkgroepen die een bijdrage leveren aan het nieuwe liedboek. In ieder geval zou de naam ‘nieuw liedboek’ tot verwarring leiden, zo niet nu dan wel na enkele jaren. Vergelijk de Nieuwe Bijbelvertaling: Hoelang handhaaf je dat woord ‘nieuw’? Daar werd nog bij gezegd: ‘Maar het lijkt ook niet voor de hand liggend om NBV om te dopen tot BV’.

De gesprekken in de projectgroep Vieren zijn boeiend, omdat de formele samenstelling van de projectgroep breder is dan van de werkgroepen van het liedboek-2012. Bij de Raad zijn officieel ook kerken vertegenwoordigd als: de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk, kerkgenootschappen die – althans in formele zin – ontbreken bij het liedboek. Activiteiten van de projectgroep kunnen wel een stimulans betekenen voor de liedboeksamenstellers in smalle zin en de oecumene in bredere zin. De projectgroep overweegt bijvoorbeeld een symposium te organiseren over kerkmuziek waarin het oecumenisch kader van diverse muziekstijlen wordt benoemd en gehoord.

De projectgroep stelde in een vergadering vast dat het belevingsmoment in de kerkmuziek vandaag de dag een belangrijke rol speelt. Gerben Kruisselbrink uit Aalten is de eerste kerkmusicus binnen de Protestantse Kerk die is afgestudeerd in de lichtere genres. Onlangs gaf hij een inspirerende studiedag. Vijftien jaar geleden ging het nog meer om melodische en taalkundige criteria waarop een kerklied werd beoordeeld. Nu is de aansprekendheid voor velen een motief naast (of zelfs boven) de muzikale correctheid.

Het is vandaag de dag in het algemeen belangrijk dat de liturgie je op een bepaalde manier meeneemt: hoe ‘werkt’ de aanbidding, de verkondiging, de maaltijd van de Heer? Wat raakt de mensen? Dat ligt overal verschillend, al zitten die verschillende sferen niet in hokjes opgesloten. De Charismatische Werkgemeenschap Nederland, zo werd verteld in de projectgroep Vieren, heeft jaarlijks een tweetal conferenties waar ook een eucharistie wordt gevierd op Oud-Katholieke leest. Bij de epiclese is er een moment de gelegenheid om zich in tongen te uiten. Zodoende combineert men de vrije lofprijzing binnen een klassiek kerkelijk raam.