Kerkbalans uit startblokken

Verschillende kerken hebben donderdag 15 januari ’09 de campagne voor Kerkbalans gepresenteerd. De feitelijke geldwervingsactie vindt plaats in de periode van 18 januari tot en met 1 februari. Het thema is: Een kerk is van blijvende waarde. En de ondertitel luidt dit jaar: ‘Kerkbalans, daar geef je voor’.

Aan de jaarlijkse actie Kerkbalans doen vijf kerken mee: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Al deze kerken participeren ook in de Raad van Kerken. Samen hebben deze kerken ongeveer 6,4 miljoen leden. Dat is 39 procent van de totale Nederlandse bevolking. De vrijwilligers voor Kerkbalans bezoeken tijdens de actie ongeveer 2,5 miljoen adressen.

De kerkgenootschappen tellen samen 3446 zogenoemde zelfstandige gebieden waarin de pastorale zorg vorm en inhoud krijgt. De 1442 rooms-katholieke parochies, 1810 protestantse gemeenten en 194 geloofsgemeenschappen van de drie kleine kerkgenootschappen hebben samen de zorg voor het in stand houden van ongeveer 4220 kerkgebouwen. 

Verschillende kerken houden in de gaten hoe de inkomsten zich ontwikkelen. De inkomsten uit levend geld bedroegen in de Protestantse Kerk in Nederland over 2006 274,6 miljoen euro. De inkomsten uit levend geld in 2005 bedroegen 271,1 miljoen euro. Een stijging van 1,31 procent. De gemiddelde bijdrage per lid van de Protestantse Kerk in Nederland komt uit op ruim 141 euro. De opbrengst van de actie Kerkbalans ligt in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) op circa 59 miljoen euro.

De opbrengsten komen ten goede aan de afzonderlijke kerkgenootschappen. Zoals bekend dragen de afzonderlijke kerken weer bij in het budget van de Raad van Kerken in Nederland. Formeel ligt er geen inhoudelijk verband tussen Kerkbalans en de bijdrage aan de Raad. Informeel is het natuurlijk wel zo, dat kerken slechts in staat zijn bij te dragen als de financiën gezond zijn.

De Interkerkelijke Commissie Geldwerving mikt op verbreding en verdieping van de geldwerving. Met de verbreding wordt bedoeld dat leden die niet (meer) bijdragen aan Kerkbalans ertoe worden bewogen dat wel te doen. Het doel van verdiepen is gevende leden te vragen hun bijdrage te verhogen. Effectief communiceren met parochianen en gemeenteleden en segmenteren naar doelgroepen zijn daarbij sleutelwoorden.