Oproep tot saamhorigheid

‘De dialoog leert ons samen te werken’. Dat schrijven organisaties van christenen, moslims en joden in een gezamenlijke verklaring voor Kerst en Nieuwjaar. ‘Door de dialoog dragen we bij aan een vreedzame samenleving, die weet om te gaan met verscheidenheid.’ 

De verklaring is ondertekend door het Contactorgaan Moslims en Overheid,  de Raad van Kerken in Nederland en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (vroeger geheten: Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland). Tijdens een televisie-uitzending op 4 januari zal de verklaring officieel worden gepresenteerd in een uitzending van de Nederlands Islamitische Omroep. 

De genoemde organisaties hebben een traditie van samenwerking. Het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Kerken en de Protestantse kerk presenteerden in maart 2008 een verklaring  aan de islamitische universiteit in Caïro om uit te leggen dat de meerderheid van christenen en moslims in Nederland op een goede wijze samenwerken. De Raad van Kerken verzorgt daarnaast al enkele jaren een groet bij Ramadan, het belangrijke vasten in de  moslimgemeenschap. Vanuit de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke kerk worden ieder jaar bij verschillende gelegenheden groeten gestuurd aan de joodse Gemeenschap en de moslimgemeenschap. Daarom kwam van de kant van de joden en de moslims nu de vraag om in de buurt van Kerst en Nieuwjaar met een gezamenlijke verklaring te komen, waarin de aanhangers van de drie monotheïstische religies hun inzet voor de vrede onder woorden brengen.  

“Mensen maken een samenleving door vanuit hun eigen identiteit en overtuiging betrokken te zijn bij het wel en wee in de maatschappij”, schrijven ze. “Religies en levensbeschouwingen kunnen mensen hierbij helpen. Waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, respect en solidariteit zijn door religie en levensbeschouwing gestuurde grondwaarden”. 

Vertegenwoordigers van de drie religies willen met de verklaring de vrede bevorderen. “We zijn vanuit ons mens-zijn geroepen ons in te zetten voor de vrede. Daarin zijn we partners van anderen, aanjagers binnen de samenleving. We zijn met elkaar in dialoog om niet langs elkaar heen te leven, zodat we niet in getto’s leven of in apartheid, maar  met elkaar de Nederlandse samenleving vormen”, aldus de verklaring. 

De verklaring luidt:

Vrede

Vrede is een wens die aanwezig is in ieder mens,
We horen het als we luisteren naar ons hart.
Wie het hoort, hoort de stem van de ander.

Wij zijn vanuit ons mens-zijn geroepen ons in te zetten voor vrede.
Daarin zijn we partners van anderen, aanjagers binnen de samenleving.
We zijn met elkaar in dialoog om niet langs elkaar heen te leven,
zodat we niet in getto’s leven of in apartheid
maar met elkaar de Nederlandse samenleving vormen.

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog.
Er is vrede in een samenleving
wanneer ieder mens tot zijn of haar recht komt,
wanneer het goede voor ieder mens bereikbaar is
in de mate van het mogelijke.

Vrede is: zijn we rechtvaardig?
Hoe gaan we om met anderen,
mensen met een andere mening,
mensen met een andere achtergrond,
mensen in kansarme situaties?

Ook internationaal zijn er uitdagingen en problemen:
het recht van het kind,
vluchtelingen, vrouwenhandel,
machtspolitiek, corruptie, wapenhandel,
het klimaat.
Vrede komt als we solidair zijn
met mensen in andere delen van de wereld
van wie de menswaardigheid wordt bedreigd.

Mensen maken een samenleving
door vanuit hun eigen identiteit en overtuiging
betrokken te zijn bij het wel en wee in de maatschappij.
Religies en levensbeschouwingen kunnen mensen hierbij helpen.
Waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, respect en solidariteit
zijn door religie en levensbeschouwing gestuurde grondwaarden.

Groepen binnen religies die geweld gebruiken,
vertroebelen onze inzet voor vrede en rechtvaardigheid.
Vanuit onze godsdiensten
moet de roep klinken om vredestichters te zijn.

De dialoog leert ons samen te werken
en in te gaan op de uitdagingen in de samenleving,
zowel dichtbij als verder weg.
Door de dialoog dragen we bij aan een vreedzame samenleving,
die weet om te gaan met verscheidenheid en cohesie bevordert.

Historische, culturele en religieuze verschillen
wissen we niet uit, maar vormen de basis waarop we samenwerken
zodat vrede mogelijk wordt.

Eenheid in verscheidenheid.
Vrede is een wens  die aanwezig is in ieder mens,
We horen het als we luisteren naar ons hart.
Wie het hoort, hoort de stem van de ander. 

December 2008,
Contactorgaan Moslims en Overheid,
Raad van Kerken, 
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Foto: Het bezoek aan Caïro lag ten grondslag aan de verklaring die nu naar buiten is gebracht; op de foto links van het midden Driss el Boujoufi (voorzitter van CMO) en rechts van het midden dr. Bas Plaisier (scriba van de PKN en lid van de Raad van Kerken) tijdens hun bezoek aan Caïro.