Voorgangers oecumene

Zij die voorgaan in oecumenische en andere bijzondere diensten dienen in elk geval bevoegd te zijn in hun eigen kerk om dat te mogen doen. Daarnaast is het mogelijk om gasten het woord te verlenen in oecumenische diensten naast de aanwezige bevoegde voorganger. Dat zijn de twee mogelijkheden die vanuit het bureau van de Raad van Kerken worden aangereikt aan plaatselijke raden die om een advies hebben gevraagd.

Er zijn nogal wat plaatsen waar juist bij oecumenische vieringen allerlei experimenten plaatsvinden. Op zich is dat geen probleem, aannemende dat de kerkenraden en parochieraden hun afgevaardigden daartoe mandaat verlenen. Daarnaast kent bijvoorbeeld de protestantse kerkorde expliciet meer ruimte toe aan oecumenische vieringen, mits de betrokken voorganger in eigen kerkelijke kring maar bevoegdheid heeft om de dienst te leiden.

Lastiger wordt de vraag als er sprake is van een interreligieuze ontmoeting. Mag je ook een Joodse rabbi laten voorgaan in een interreligieuze viering? Het lastige is dat er juridisch geen formuleringen zijn hoe interreligieuze vieringen vorm en inhoud moeten krijgen. In zo’n geval geldt, dat de kerkenraad / parochieraad de ruimte benoemt, waarbinnen de Raad verder uitvoering kan geven aan de ontmoetingen.

Er is altijd een mogelijkheid om naast de bevoegde voorganger(s) andere mensen het woord te laten voeren, ook als die gasten een andere godsdienst vertegenwoordigen. De ruimte voor hen om het woord te voeren is niet ingeperkt door kerkrecht, bevestigt prof. dr. Leo Koffeman, secretaris van de Beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad.  Hij adviseert de term ‘kerkdienst’ te vermijden, althans waar het niet strikt nodig is en de terminologie ‘interreligieuze ontmoeting’ te hanteren.

De foto is overgenomen van ds. Corry Nicolai uit Nieuweburg met imam Mustafa Öulü destijds uit Leeuwarden.