Impulsen RK-Kerk oecumene

De Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt een basiscursus oecumene aan voor alle parochianen. En in de geloofstraditie van de jongeren wordt de parochies gevraagd om oecumenische gevoeligheid een plaats te geven. Drs. Pieter Kohnen, beleidsmedewerker vanuit de Rooms-Katholieke Kerk voor oecumene, was duidelijk in de vergadering van de Raad van Kerken op woensdag 8 oktober. Het oecumenisch besef in Rooms-Katholieke kring is amibitieuzer dan buitenstaanders soms menen.

Hij was een van de leden van de Raad die reageerde op het rapport ‘Meegaan in de beweging van de Heilige Geest’. De Protestantse Kerk in Nederland zet daarin het oecumenische beleid uiteen voor de komende jaren. Er was binnen de Raad veel waardering voor het oecumenische commitment van de Protestantse Kerk. ‘Oecumene is voor de PKN een ultimate concern’, verwoordde dr. Arjen Plaisier, scriba van de PKN. 

Bisschoppenconferentie

Bij de bespreking in de synode april dit jaar werd er onder meer dieper ingegaan op de relatie van de PKN met de Rooms-Katholieke Kerk. De Protestantse Kerk heeft het moderamen de opdracht gegeven om het gesprek aan te gaan met de bisschoppenconferentie. Het moet daarbij gaan om plaatselijke parochies ruimte te bieden zinvolle contacten te onderhouden met andere plaatselijke kerken en gemeenten. 

Ingaand op de soms voorzichtige onderlinge relatie stelde Pieter Kohnen de vraag: “Ligt het werkelijk helemaal aan ons?” Hij wees op de keus waar het gaat om transsubstantiatie bij het avondmaal / de eucharistie. En hij wees op de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk om na recente uitspraken van de Congregatie voor de Geloofsleer onmiddellijk een studiedag te organiseren om zich verder te bezinnen met andere christenen. Hij noemde het verder van groot belang om het oecumenisch besef onder alle jongeren in de diverse kerken inhoud te geven. 

Arjen Plaisier meldde dat er inmiddels een bilateraal overleg gepland staat van het moderamen van de PKN en de bisschoppenconferentie.

Doop

In de bespreking werd er van Remonstrantse zijde waardering uitgesproken voor het rapport waarin de werking van de Geest breder wordt gezien dan de werking binnen de eigen kerk. Mgr. Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk zou graag lezen dat het op zichzelf goede rapport de oecumenische initiatieven meer in detail zou uitwerken. De vergadering onderstreepte het belang van de wederzijdse dooperkenning en het inventariseren van de consequenties.

Moderamen

De Raad heeft het moderamen verder aangevuld. Ir. Kees Nieuwerth van de Quakers werd gekozen als moderamenlid, drs. Joop Albers  van de Anglicaanse Kerk tekende voor twee jaar bij en dr. Arjen Plaisier (PKN) werd gekozen als opvolger van zijn voorganger dr. Bas Plaisier. De Raad heeft verder de statuten en het huishoudelijk reglement in een herziene eerste lezing vastgesteld. De stukken gaan nu naar de lidkerken ter consideratie en komen dan in tweede lezing terug.

Ambassadeur

Meredith Keerveld woonde als ambassadeur van de oecumene de raadsvergadering bij. Zij heeft oecumenische ervaring opgedaan bij onder meer Sibiu. Zij noemde het waardevol om nu niet alleen de beleving van de oecumene mee te maken, maar ook de organisatie.

  Fotobijschriften:

Bovenaan: Ambassadrice Meredith Keerveld in de Raad.

Midden: Beleidsmedewerker Pieter Kohnen is van alle markten thuis en laat de Raad een licht opgaan.

Onder: Voorafgaand aan de bespreking worden er korte metten gemaakt in de kapel bij de vergaderruimte aan de Biltstraat in Utrecht.