Verklaring van kerken en moslimorganisaties in Nederland

Vandaag, 17 maart 2008, kwam de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland met leidinggevenden van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Contact Groep Islam (CGI) voor de derde maal in een week bijeen in het gebouw van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. In 2005 hadden zij reeds gezamenlijk een Verklaring voor de Samenleving opgesteld en deze aangeboden aan de regering. Vanwege de onrust als gevolg van de aangekondigde film van de parlementariër Geert Wilders achtten zij het noodzakelijk elkaar weer te ontmoeten en nadere afspraken te maken. In dit overleg participeerde ook de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt dit initiatief om in binnen- en buitenland bij te dragen aan onderling begrip tussen aanhangers van verschillende godsdiensten.
Wij streven ernaar deze verklaring in de komende weken toe te sturen en persoonlijk toe te lichten aan verschillende moslimleiders en kerkelijke leiders in het buitenland.

De kerken en moslimorganisaties kwamen vandaag tot de volgende verklaring:
‘Wereldwijd en in eigen land nemen de spanningen toe over het voornemen van de heer Geert Wilders zijn film Fitna uit te brengen. In zijn aankondigingen laat de heer Wilders zich provocerend uit over de Koran en de profeet Mohammed en geeft hij een eenzijdig beeld van de Islam als een gewelddadige religie.
Hoewel onze vrijheid van meningsuiting het publiceren van deze film toestaat, achten wij dergelijke provocaties ongewenst. Signalen die wij uit binnen- en buitenland ontvangen, maken ons duidelijk dat deze film de relaties tussen bevolkingsgroepen en godsdiensten wereldwijd op een onverantwoorde manier onder druk kan zetten.
Het is verwerpelijk als het heilige in onze religies bespot en ons geloof gekrenkt wordt. Wij wijzen het daarom met kracht af als de Koran en de profeet Mohammed geminacht en belasterd worden. Wij attenderen erop dat de heer Wilders een visie vertegenwoordigt van een klein deel van de Nederlandse samenleving, die zeker niet gedragen wordt door de Nederlandse kerken.
Als moslims en christenen constateren wij dat de aankondiging van deze film in ons land onnodig tegenstellingen heeft opgeroepen, waar geen enkele redelijke aanleiding voor is. Uitingen die aanzetten tot angst voor de Islam en moslims, werken destructief. Zowel op nationaal niveau als in de lokale gemeenschappen bestaan juist veel contacten en vele vormen van samenwerking. In lijn met de “Verklaring voor de Samenleving” van de Protestantse Kerk in Nederland en de moslimorganisaties uit 2005 onderkennen wij dat wij elkaar juist nu met volharding dienen te blijven ontmoeten en waar mogelijk moeten samenwerken om in respect voor elkaar te bouwen aan een verdraagzame samenleving.
Wij verklaren dat godsdiensten nooit de bedoeling hebben om geweld te plegen. Alle geweld dat in de naam van God of een godsdienst begaan wordt, wijzen we krachtig af. We vinden het onze taak om wereldwijd duidelijk te maken dat dit in strijd is met de Islam en het Christendom. De intentie van beide godsdiensten is op te komen voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid van godsdienst en respect voor ieders overtuiging. Daartoe voelen wij ons verplicht.
Wij voelen ons geroepen om elkaar kritisch te blijven bevragen over wat binnen en buiten ons land in onze geloofsgemeenschappen gebeurt ten opzichte van aanhangers van andere godsdiensten. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij godsdienstige leiders en overheden aanspreken op de schending van de mensenrechten ten opzichte van christenen en moslims.
Wij nodigen de gehele Nederlandse bevolking uit om zich met ons blijvend in te zetten voor een samenleving waarin respect en vreedzame verhoudingen centraal staan. Daarbij hoort ook dat elk mens het recht heeft om publiekelijk het geloof te belijden. Angst gevoed door verkeerde beeldvorming moet niet ons richtsnoer zijn. Als er problemen zijn tussen groepen in de samenleving, dienen wij die via onderlinge dialoog en rechtvaardige regelgeving op te lossen.
Wij roepen kerk- en moskeebesturen op om in deze tijd elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeën hiervoor open te stellen en met elkaar te werken aan een goede verstandhouding en proberen samen te werken aan een vreedzame samenleving.

Utrecht, 17 maart 2008

Contactorgaan Moslims en Overheid

Contact Groep Islam

Protestantse Kerk in Nederland

Raad van Kerken in Nederland