Premier roept kerken op kabinetsbeleid kritisch te volgen

Premier roept kerken op kabinetsbeleid kritisch te volgen

Raad van Kerken voert gesprek met leden ministerraad

Het huidige kabinet heeft waardering voor de rol die kerken spelen in de samenleving, onder meer in het integratiedebat. Dat bleek dinsdag 5 juni uit een gesprek van een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland met premier Balkenende en de ministers Bos, Rouvoet en Hirsch Ballin. Premier Balkenende riep de kerken op het kabinetsbeleid kritisch te blijven volgen. “Dat is ook de rol van de kerken en het houdt ons scherp” aldus de premier.

De ontmoeting met de ministers vond plaats op verzoek van de Raad van Kerken. In het gesprek met de bewindslieden ging het onder meer om de vraag welke rol de kerken kunnen spelen bij maatschappelijke thema’s als integratie en de problematiek van achterstandswijken. De kerken brachten naar voren dat zij in achterstandswijken vaak aanwezig zijn met kerkgebouwen en ook scholen, en dat zij graag een rol spelen in de plannen van de regering om de problemen in achterstandswijken op te lossen. Wel benadrukten de kerken dat zij daarin geen verlengstuk van de overheid kunnen en willen zijn. De bewindslieden gaven daarop aan dat zij de kerken vooral als bondgenoten zien in het verwezenlijken van een leefbare samenleving voor iedereen. Volgens de kerken is het daarbij soms lastig dat bij de gesprekspartners onder de (lokale) overheden vaak weinig kennis is van religie. De kerken deden daarom de suggestie om ambtenaren hiervoor beter toe te rusten.

De bewindslieden spraken ook de hoop uit dat de kerken een rol kunnen spelen in de integratie van moslims in onze samenleving. Volgens vice-premier Bos weten de kerken bij uitstek dat een pluriforme samenleving juist bescherming biedt aan godsienstige opvattingen. Het zou goed zijn als de kerken in de dialoog met moslims deze waarde van onze maatschappij ter sprake zouden brengen, aldus de vice-premier.

Volgens Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, is het zeer waardevol dat het nieuwe kabinet aan religie een grote plaats toekent, onder meer voor de integratie van de vele nieuwkomers in onze samenleving, waaronder ook een groot aantal christen-migranten. “De openheid voor religie en kerken van dit nieuwe kabinet geeft de komende jaren veel aanknopingspunten om met de regering in gesprek te blijven. De premier riep de kerken op het kabinetsbeleid kritisch te blijven volgen, en dat zullen we ook zeker doen. Armoede, vluchtelingen, Europa als waardengemeenschap en met name ook de rol van religie in de samenleving zijn thema’s die ook in deze kabinetsperiode voor de kerken van groot belang zijn. De premier heeft ons nadrukkelijk uitgenodigd bij de vakministers aan te kloppen als wij dat nodig achten. En daar zullen wij graag gebruik van maken.”

De delegatie van de Raad van Kerken bestond uit de volgende vertegenwoordigers:
voorzitter dr. A. H. C. van Eijk, vice-voorzitter drs. J. C. IJ. van Vliet (Leger des Heils), algemeen secretaris ds. H.J. Bakker, scriba dr. B. Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. E. J. J. M. Kimman, secretaris-generaal van de Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie, hulpbisschop J. G. M. van Burgsteden (Rooms-Katholieke Kerk) en de Leidse hoogleraar prof. dr. G. G. de Kruijf, voorzitter van de projectgroep Integratie van de Raad van Kerken. Verder nam ook de heer I.A. Kole aan het gesprek deel, als vertegenwoordiger van enkele kleine kerken uit de gereformeerde gezindte.

Einde bericht