Raad van Kerken: karakter Europese Unie als rechtsgemeenschap versterken

De Raad van Kerken in Nederland hoopt dat de Nederlandse regering met initiatieven komt om de participatie van Nederland in de gedachtevorming over de Europese Unie te herstellen. Daarbij zal vooral het accent moeten liggen op het versterken van de Europese Unie als rechts- en waardengemeenschap. Dat schrijft de Raad in een verklaring naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van het Verdrag van Rome.

De 50e verjaardag van het Verdrag van Rome wordt op 25 maart a.s. door de Europese Unie gevierd met een bijeenkomst in Berlijn. Veel nadruk zal daarbij liggen op de Europese Unie (EU) als waardengemeeschap. Volgens de Raad van Kerken in Nederland moet het karakter van de EU als waarden- en rechtsgemeenschap verder worden versterkt. In de verklaring benoemt de Raad onder meer waarden als verzoening, menselijke waardigheid, vrijheid van godsdienst (…), “die geworteld zijn in het religieuze en humanistische erfgoed van Europa”.

Ter gelegenheid van “50 jaar Verdrag van Rome” organiseren de Raad van Kerken in Nederland, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Vereniging Kerk en Vrede op 25 maart een middagbijeenkomst in de Duitse Kerk van Den Haag. Hoofdspreker is Ruud Lubbers, Minister van Staat. Enkele jongeren zullen hun visie geven op de betekenis van de Europese Unie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een oecumenische vesper.

Ook vraagt de Raad van Kerken aan zijn lidkerken om de Europese Unie in hun voorbeden te gedenken.

Verklaring Raad van Kerken in Nederland
Statement Council of Churches in the Netherlands

Praktische informatie bijeenkomst 25 maart (zie ook bij Agenda voor meer informatie)
Plaats:   Duitse Kerk, Bleijenburg 3b, Den Haag
Tijd:       Aanvang programma: 15.00 uur. Aanvang oecumenische vesper: 16.30 uur.
De samenkomst in de Duitse Kerk is openbaar toegankelijk.
Wel graag vooraf aanmelden: lwillemse@raadvankerken.nl, of tel. (033) 46 33 844.

Liturgie oecumenische vesper zondag 25 maart 
Aan lokale gemeenten en parochies wordt gevraagd op zondag 25 maart eveneens aandacht te schenken aan het jubileum van het Verdrag. De  liturgie voor de oecumenische vesper op zondag 25 maart a.s. in Den Haag wordt daartoe beschikbaar gesteld. Het staat lokale gemeenten en parochies vrij de tekst of delen van de tekst te gebruiken voor de dienst ter plaatse.  
klik hier voor het word-document
klik hier voor het pdf-bestand (acrobat reader)