Wij horen bij elkaar

Kerken, geloof en integratie

Besteladres: Wij horen bij elkaar. Kerken, geloof en integratie: secretariaat Raad van Kerken in Nederland, tel. 033 4633844 of e-mail rvk@raadvankerken.nl Prijs: € 4,50 excl. portokosten, 36 pagina’s. Bekijk de omslag
In beeld

Op elkaar aangelegd. Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken (werkdocument voor studie en bezinning), projectgroep Integratie van de Raad van Kerken in Nederland en SKIN, Amersfoort 2006; verkrijgbaar tegen kopieer- en portokosten bij de Raad van Kerken. Klik hier voor het document als pdf-bestand, klik hier voor het document als Word-bestand.


Korte omschrijving van de brochure ‘Wij horen bij elkaar’
Deze brochure ‘Wij horen bij elkaar. Kerken, geloof en integratie’ is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Raad van Kerken in Nederland en de Vereniging van migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) rond het thema integratie.

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland een intensief debat gevoerd over integratie en de multiculturele samenleving. De scherpte van dat debat is geleidelijk toegenomen. Diverse gebeurtenissen – van ongelijk gewicht – hebben daaraan bijgedragen; van het optreden in Nederland van imam El Moumni, via aanslagen in de Verenigde Staten,  Madrid en Londen, tot de moord op Theo van Gogh in november 2004. Als de gebeurtenissen, debatten en spanningen van de afgelopen jaren één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat religie en geloof bij integratie een invloedrijke rol spelen. Voor de meeste migranten is religie heel belangrijk. Geloof is voor hen een onontkoombaar deel van hun identiteit. Veel autochtone Nederlanders geloven echter niet en weten zich met het geloof van migranten vaak geen raad, en al helemaal niet met voor hen nieuwe religies, zoals de islam. Dat er onder de migranten ook honderdduizenden christenen zijn, weten veel mensen niet eens.

Religie en geloof vragen dan ook speciale aandacht als we aan integratie willen werken. Daarom besloot de Raad in 2004, samen met SKIN en het toenmalige Cura Migratorum, een projectgroep Integratie in het leven te roepen. Deze kreeg tot taak de kerken te adviseren over een visie op integratie 1. die past in de huidige situatie in ons land en de kerken een stem geeft in het maatschappelijk debat, 2. die werkbaar en praktisch is voor leden van lokale raden van kerken, gemeenten en parochies en 3. waarbij de rol van religie en geloof centraal staat.

De projectgroep, vakkundig bijgestaan door medewerkers van de Stichting Oikos, begon met het luisteren naar verhalen van mensen die in de praktijk intensief met integratie te maken hebben: migranten en autochtonen met verschillende religieuze achtergronden. Ook werden verscheidene projecten binnen en buiten de kerken bezocht en werd geleerd van goede en slechte ervaringen met integratie, die er overal al zijn. De bezoeken en gesprekken, studie en discussies leidden uiteindelijk tot een omvangrijk visiedocument Op elkaar aangelegd. Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken (2006). De tekst ervan werd uitvoerig besproken op een consultatie met christenen en moslims op 22 december 2005. En ook in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Kerken en SKIN op 10 april 2006. Gaandeweg dit proces werden nieuwe factoren ontdekt, die voorheen niet belangrijk leken of waar niet bij werd stilgestaan. Er bleken grote verschillen van inzicht te zijn, niet alleen tussen autochtone kerken en migrantenkerken, maar ook dwars door de kerken heen. Zo werd soms heel verschillend gedacht over de relaties tussen christenen en moslims. De kerken bleken de integratieproblematiek in eigen huis te hebben! Dat leidde tot spannende en leerzame gesprekken over integratie en de rol van religie en geloof. De gesprekken droegen bij aan integratie, aan meer begrip voor elkaar. De agenda en werkwijze van de kerken zijn aan het veranderen en er zal ongetwijfeld nog meer veranderen.

De brochure is geschreven om daarbij te helpen. De brochure is bedoeld voor leden van lokale raden van kerken, gemeenten en parochies en voor voorgangers van autochtone en migrantenkerken. In hoofdstuk 1 is – bijna in de vorm van een verklaring – een visie op integratie vanuit de kerken verwoord. Dit is een samenvatting en bewerking van het grote visiedocument Op elkaar aangelegd. Dan volgen drie interviews met mensen van verschillende religieuze organisaties die op het terrein van integratie actief zijn. Vervolgens worden enkele praktische voorbeelden gegeven. De voorbeelden zijn ingedeeld aan de hand van een vierslag: ontmoeten – vieren – leren – dienen. Aan het slot zijn een literatuurlijst en een lijst met organisaties en websites te vinden.