Oproep tot voorbede voor de Filippijnen

Op 11 oktober jl. bezocht bisschop Elmer M. Bolocon, vice-voorzitter van de Nationale Raad van Kerken op de Filippijnen, de plenaire vergadering van de Raad van Kerken in Nederland. Samen met ds. Cesar Taguba, predikant van de Verenigde Kerk van Christus op de Filippijnen, vertelde hij over de ernstige schendingen van de mensenrechten in zijn land. Sinds het aantreden van president Gloria Macapagal Arroyo in 2001 zijn al 756 mensen vermoord. Het zijn vooral mensen die zich inzetten voor verbetering van de positie van de armen en voor naleving van de mensenrechten. Onder hen zijn meer dan 30 journalisten, 10 rechters, 13 advocaten en ook 23 kerkelijke werkers, priesters, pastores en leken.

Vele kerken en oecumenische organisaties uit de hele wereld, waaronder de Wereldraad van Kerken, hebben inmiddels hun zorg uitgesproken over de verslechterende situatie. Zij hebben aan hun nationale overheden en aan de Verenigde Naties gevraagd te bevorderen dat de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties de situatie op de Filippijnen onderzoekt. Ook dringen ze er bij de regering Arroyo op aan de politieke moorden en andere vormen van intimidatie publiekelijk te veroordelen en de nodige stappen te ondernemen om het leven en de veiligheid van elk individu op de Filippijnen, in het bijzonder van mensen die zich inzetten voor de mensenrechten, te beschermen en te garanderen.
In Nederland heeft de Oud-Katholieke Kerk een bijzondere band met haar zusterkerk op de Filippijnen, de Onafhankelijke Filippijnse Kerk.

De Raad van Kerken besloot in een brief aan Minister Bot van de Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van de Filippijnen in Nederland zijn grote zorg over de situatie op de Filippijnen duidelijk te maken en te vragen om een gesprek. Ook besloot de Raad zijn lidkerken een voorbede aan te bieden. Deze zou, bij voorkeur op zondag 22 oktober a.s., in gemeenten en parochies gebeden kunnen worden.

Voorbede voor de Filippijnen

Barmhartige God,
wij bidden u voor het volk van de Filippijnen,
voor allen die zich inzetten voor de armen
en voor een rechtvaardige samenleving.
Wij bidden u om recht en bescherming voor allen
die niet moe worden onrecht aan te klagen
en blijven werken aan gerechtigheid en vrede.

Wij bidden u voor de leiders van deze wereld,
in het bijzonder voor de politieke leiders van de Filippijnen.
Dat zij niet regeren met ijzeren vuist,
maar het welzijn beogen van allen
die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Voor alle kerken in Nederland en wereldwijd bidden wij.
Dat zij wegen vinden om vrede en recht te bevorderen,
opdat iets zichtbaar wordt van uw Koninkrijk op aarde.
Amen.