Raad van Kerken vraag CDA standpunten over asielbeleid te versoepelen

De Raad van Kerken in Nederland heeft in een brief aan het Partijbestuur van het CDA de partij gevraagd zijn standpunten over het Nederlandse asielbeleid te versoepelen. De Raad van Kerken vraagt het CDA met name om duidelijker uit te spreken dat kinderen niet in vreemdelingenbewaring thuishoren en recht hebben op het samenleven met hun ouders. Ook dringt de Raad er bij het CDA op aan een zogenaamd ‘generaal pardon’ op te nemen voor de asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. De brief is verzonden aan de vooravond van het CDA-congres. Op dit congres in Amsterdam stelt het CDA zijn definitieve verkiezingsprogramma vast.

In de brief aan het CDA Partijbestuur schrijft de Raad van Kerken verheugd te zijn dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma stelt dat kinderen niet in vreemdelingenbewaring thuishoren. Uit het kamerdebat van 26 september jl. blijkt echter dat het CDA ervoor lijkt te kiezen dat in voorkomende gevallen kinderen van hun ouders gescheiden worden en in pleeggezinnen worden ondergebracht. De Raad van Kerken spreekt de hoop uit dat het CDA-congres zal beslissen dat kinderen het recht hebben met hun ouder(s) samen te leven, buiten de gevangenis.

Ook spreekt de Raad de hoop uit dat het CDA congres in het partijprogramma een generaal pardon zal opnemen voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (vóór 1 april 2001) een asielverzoek hebben ingediend. Volgens de Raad is het ‘humaan niet verantwoord mensen die al zo lang in ons land zijn, alsnog terug te sturen naar hun land van herkomst’.

De Raad van Kerken heeft zijn visie op het asielbeleid vastgelegd in een notitie “Zeven punten voor een nieuw asielbeleid”. Deze punten zijn mede geformuleerd op basis van de ervaringen van vele vrijwilligers van lokale kerkgemeenschappen en diaconieën, die sinds jaren actief betrokken zijn bij de opvang en inburgering van vluchtelingen en migranten.