beraadgroep Missionaire presentie

De beraadgroep Missionaire presentie bezint zich op de mogelijkheden en voorwaarden van de communicatie van het evangelie, zowel naar inhoud als vorm, rekening houdend met de grote diversiteit tussen mensen uit verschillende subculturen in onze samenleving en met oog voor het belang van het doorgeven van het geloof aan volgende generaties; stimuleert de uitwisseling van ervaringen met uiteenlopende vormen van communicatie van het evangelie in een geseculariseerde samenleving, analyseert deze en ontwerpt mogelijke werkwijzen en modellen die de presentie van de kerken als spiritueel-morele gemeenschappen bevorderen.

De beraadgroep publiceerde in mei 2007:
Titel: “Over een andere boeg – handreiking voor missionair kerk zijn in een tijd van kentering”, verschenen als nr. 33 in de reeks Oecumenische Bezinning van de Raad van Kerken in Nederland.
Aantal pagina’s: 48.
Prijs: € 4,50 (excl. portokosten).
Bestellen: rvk@raadvankerken.nl; tel: (033) 463 38 44.
lees meer: persbericht
lees meer: artikel Oecumenisch Bulletin (pdf-document, pag 5 en 6)

Vervolg
De beraadgroep Missionaire presentie heeft met de publicatie van deze brochure voldaan aan de opdracht die haar in het vorige beleidsplan is gesteld. De werkelijkheid bleek diverser en weerbarstiger dan de opdracht, dat wel. De beraadgroep heeft ter afronding van haar werkzaamheden het moderamen van de Raad een aantal voorstellen aangereikt voor een vervolg van het project ‘missionaire presentie’. Deze voorstellen moeten de komende tjid nog nader worden geconcretiseerd en uitgewerkt. Naar verwachting zal begin volgend jaar een nieuw samen te stellen projectgroep een nieuwe opdracht krijgen op dit voor de kerken zo belangrijke terrein van de missionaire presentie. Het moderamen besloot dan ook de beradgroep in zjin huidige vorm op te heffen en de leden hartelijk te danken voor hun deelname en medewerking aan de beraadgroep. 

Missionair kerk zijn en de derde Europese Oecumenisch Assemblee in Sibiu, september 2007
Met het oog op de derde Europese Oecumenische Assemblee hield Wout van Laar een lezing op 25 mei jl. in Den Bosch met als titel ‘Klimaatverandering in de wereldkerk: naar nieuwe wegen van zending en oecumene in Europa. De lezing sluit aan het boekje ‘Over een andere boeg’, dat hierboven wordt genoemd. U kunt de lezing downloaden als word-bestand.

Secretaris: 
drs. W. van Laar
Postbus 8092
3503 RB Utrecht
tel. 030 8801748