Geweld niet gewild

Projectgroep Geweld niet gewild opgeheven
De projectgroep Geweld niet gewild. Kerken voor veiligheid en vrede heeft na rijp beraad besloten zijn opdracht aan de Raad terug te geven en het moderamen van de Raad gevraagd de projectgroep op te heffen. Het moderamen stemde in met het verzoek tot opheffing en meende dat het van wijsheid getuigt dat de leden van de projectgroep naar aanleiding van de moeizame uitvoering en geringe resultaten gezamenlijk tot deze conclusie hebben kunnen komen.

Opheffing van de projectgroep betekent echter niet dat het thema ‘geweld’ van de agenda verdwijnt. Ook in het nieuwe beleidsplan van de Raad wordt de wens uitgesproken betrokken te zijn en te blijven bij de activiteiten op het terrein van de door de Wereldraad van Kerken geëntameerde Decade to Overcome Violence (2001-2010).

De projectgroep is door de Raad van Kerken in 2000 ingesteld in het kader van deze Decade to Overcome Violence. In 2001 organiseerde de projectgroep een aantal consultaties, waarvoor deskundigen op het gebied van bestrijding van geweld werden uitgenodigd. Op grond van deze consultaties presenteerde de projectgroep in 2001 zijn eerste beleidsplan. Belangrijke aandachtspunten waren: geweld in huis, geweld in kerk en theologie, geweld in de publieke ruimte. De projectgroep zocht contact met organisaties die op de genoemde terreinen activiteiten ontwikkelden om dubbel werk te voorkomen. Voor zichzelf zag de projectgroep naast een initiërende functie vooral een taak als makelaar: bekendmaken aan gemeenten en parochies welke groeperingen zich binnen en buiten de kerken bezighouden met het bestrijden van geweld. De projectgroep verzorgde een website met veel gegevens over organisaties en activiteiten. Ook verschenen er twee eigen publicaties In eigen boezem en Niet bang voor geweld. De laatstgenoemde publicatie was bedoeld als werkboek voor lokale initiatieven. In 2004 werkte de projectgroep mee aan de opening van de Vredesweek. Samen met het IKV en Pax Christi werd een publicatie uitgegeven ter gelegenheid van deze Vredesweek: Bewegen naar Vrede/Stappen tegen geweld.

Inmiddels waren er enkele provinciale werkgroepen ontstaan die bijeenkomsten organiseerden. Lokale initiatieven waren er nauwelijks. Wel ontstond er een actief netwerk Huiselijk geweld.

In deze eerste periode was een belangrijk pluspunt dat in de projectgroep zowel IKV, Pax Christi als Kerk en Vrede vertegenwoordigd waren. De contacten tussen de drie vredesorganisaties zijn versoepeld door de deelname aan de projectgroep. Een punt was wel dat deze organisaties zich vooral bezighouden met geweld in internationale verhoudingen. Dit punt kreeg daardoor ook aandacht in de projectgroep naast de bovengenoemde terreinen. De focus werd verbreed, maar al snel bleek dat de projectgroep niet op alle genoemde terreinen een zinvolle inbreng zou kunnen leveren.

Op grond van een evaluatie van de eerdere activiteiten werd in 2005 gekozen voor een toespitsing op het aansluiten bij en het stimuleren van initiatieven voor preventie en bestrijding van geweld in de eigen leefomgeving. Met name aan de rol die kerkelijke gemeenten en parochies zouden kunnen spelen, zou aandacht worden besteed.

Helaas moet worden geconstateerd dat aan dit tweede beleidsplan nauwelijks uitvoering is gegeven. De projectgroep had al eerder opgemerkt, dat velen doordrongen zijn van de noodzaak om geweld in de samenleving te bestrijden, maar dat er – ook binnen de kerken – maar weinigen zijn die daar systematisch aan willen werken.

Organisaties die bij de projectgroep betrokken waren, zullen uiteraard hun activiteiten zelfstandig voortzetten. Dit geldt met name voor de drie al eerder genoemde vredesorganisaties en de Doopsgezinde Vredesgroep, die succesvolle trainingen organiseert op het gebied van mediation.

Ook zal door een van de leden van de projectgroep alsnog een publicatie worden bewerkt Vrede in de buurt. In deze publicatie zal worden ingegaan op buurtgebonden problemen en de mogelijkheden om deze aan te pakken. Met name zal worden onderzocht welke lokale initiatieven al worden ontwikkeld door bijvoorbeeld burgerlijke gemeenten, buurtorganisaties, scholen, moskeeën en hoe kerkelijke gemeenten en parochies daarbij kunnen aansluiten.

Daarnaast staat voor de komende plenaire Raadsvergadering bespreking van de handreiking Geweld tegen vrouwen raakt ons allemaal van Kerkinactie/Protestantse Kerk in Nederland geagendeerd.

Met andere woorden: inhoudelijk gaat het werk voort, maar de structuur verandert.


Om de Nederlandse invulling van de Ecumenical Decade to Overcome Violence vorm te geven, heeft de Raad van Kerken in Nederland in 2001 fototaal laten maken. De jonge fotograaf Karel Knispel uit Arnhem kreeg de opdracht om het thema Geweld niet gewild. Kerken voor veiligheid en vrede in beelden te vertalen. De Raad stelt deze foto’s beschikbaar voor plaatselijke en regionale raden en voor kerken om er het gesprek over zinloos geweld mee te stimuleren. Verder zijn de foto’s beschikbaar voor publicaties als illustratiemateriaal. Er berusten geen kosten voor copyright op de foto’s, mits men de bron bij de foto vermeldt. Bronvermelding kan als volgt plaatsvinden: “Foto: Raad van Kerken (Karel Knispel)”. Voor vragen kan men contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Kerken: tel. 033 4633844 of e-mail rvk@raadvankerken.nl

FOTOTAAL

Om u te helpen, noemen we een paar toepassingsmogelijkheden. Fototaal kan onder meer op de volgende didactische manieren worden gebruikt.

 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leg de tien foto’s op tafel. Geef de groepsleden de opdracht: Kies die foto uit, die naar jouw gevoel het meest aansluit bij je eigen ervaringen en indrukken als het gaat over “zinloos geweld”. Laat de groepsleden vervolgens uitleggen waarom ze die foto gekozen hebben.

2. Leg een foto op tafel. Geef de groepsleden de opdracht: Verzin een onderschrift of een dialoog bij deze foto. Laat de groepsleden vervolgens hun onderschrift of hun dialoog voorlezen.

3. Projecteer de foto’s met behulp van een pc op een beeldscherm Vraag aan de Raad van Kerken (eventueel met behulp van een grootbeeldprojector op een wand). Geef aan de hand van de foto’s informatie over: aanleiding van zinloos geweld, uitingen van zinloos geweld, omgang met zinloos geweld. de digitale versie van de fototaal te leen, of maak zelf zo’n versie.

4. Projecteer de foto’s met behulp van een pc op een beeldscherm (eventueel met behulp van een grootbeeldprojector op een wand). Laat de foto zien en geef heel kort een titel of een uitspraak. Daarmee kunt u een avond openen of een avond sluiten over dit thema. Vraag aan de Raad van Kerken de digitale versie van de fototaal te leen of maak zelf zo’n versie.

Deze fototaal is voor het eerst gepresenteerd tijdens de start van het Oecumenisch Decennium op 19 januari 2001. Bij die gelegenheid zijn de bijschriften aan de foto’s toegevoegd.

Klik hier voor vergrotingen van de foto’s