Raad van Kerken in Nederland

Januari | Website Ronde Tafelhuis

Het Interreligieus Ontmoetingscentrum in Tilburg heeft een nieuwe website gepresenteerd. De website is te vinden onder: www.rondetafelhuistilburg.nl

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In dit centrum staat de bewoners van Tilburg Noord met al haar vragen rond religie en samenleving centraal. Het Ronde Tafelhuis bundelt pluriformiteit. Brengt mensen met verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden met elkaar in verbinding. Religie, zingeving en levensbeschouwing nemen daarin een belangrijke plaats in.
In het Ronde Tafelhuis kunnen groeperingen van alle gezindten, joods, christelijk, islamitisch, humanistisch over anderszins, hun vergaderingen, ontmoetingsbijeenkomsten en religieuze samenkomsten houden. Deze groeperingen organiseren in het centrum eigen activiteiten. Veel aandacht kent het centrum voor alle aspecten en vragen rond zingeving en spiritualiteit. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod. 

De doelstelling van het Ronde Tafelhuis luidt: Het tot stand brengen van ontmoeting tussen verschillende culturele en religieuze groeperingen en daarmee het bevorderen van de sociale cohesie in Tilburg-Noord. 

Geschiedenis

De Parochie Heikant-Quirijnstok trad jaren geleden in gesprek met de gemeente Tilburg over de bestemming van een van haar kerkgebouwen. Na veel overleg en een periode van 10 jaar voorbereiding, werd het concept voor het Ronde Tafelhuis ontwikkeld. In nauw overleg met de Norbertijnse Gemeenschap in Tilburg en het Missionair Servicecentrum Tilburg werd stap voor stap het concept voor het Ronde Tafelhuis ontwikkeld.

Foto van website Ronde Tafelhuis te Tilburg