Kerken helpen asielzoekers – maar wel onder protest

De Raad van Kerken kijkt met een mengeling van verbazing en afschuw naar de ontwikkelingen van de rijksoverheid als het gaat om de weinig barmhartige opvang van vluchtelingen en vooral de asielzoekers in Ter Apel.

Tijdens de vergadering van de plenaire Raad van Kerken woensdag 15 juni was de opvang van vluchtelingen een toegevoegd punt op de agenda nadat één van de lidkerken van de Raad een verzoek van minister Schouten ontving om mee te werken aan een oplossing voor het  grote gebrek aan opvangcapaciteit.

Voorzitter Ineke Bakker van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad meent dat de kerken moeten helpen, maar wel onder protest. Zij wees op het rijksbeleid waarbij de buffers voor opvang van asielzoekers zijn wegbezuinigd, waardoor er nu van een noodsituatie sprake is. Van de vier aanmeldcentra is alleen het aanmeldcentrum in Ter Apel nog over. ‘Het blijft een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar dan neemt niet weg dat we als kerken kunnen kijken wat we moeten doen,’ aldus Bakker. De huidige situatie omschreef zij als een acute noodsituatie, maar niet zo erg als de crisis in de opvang in 2015.

Afgesproken is dat de Raad de vraag naar opvangplekken onder de lidkerken uitzet, maar ook in gesprek gaat met het Rijk om te horen wat nu precies de bedoeling van het huidige beleid is. 

Naar een duurzame toekomst

De Raad ging unaniem akkoord  met de visienota ‘Naar een Duurzame Toekomst’ waarmee het gesprek in de kerken over zaken als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit kan worden gevoerd. Afgelopen maanden is door verschillende groepen binnen de Raad intensief gewerkt aan deze nota en ook de Raad kon haar zegje doen. Nu de nota op tafel ligt was nog de vraag of deze wel toegankelijk genoeg is voor de plaatselijke parochies en kerkelijke gemeenten om het plaatselijke gesprek aan te gaan. Algemeen secretaris Christien Crouwel wees op de eerder uitgekomen brochure ‘Van God is de Aarde’ waarin tal van praktische tips staan. De nu verschenen nota ‘Naar een Duurzame Toekomst’ geeft een goed fundament van de visie die de Raad deelt. De lidkerken hebben nu behoorlijk wat materiaal om op het groene en duurzame vlak in de plaatselijke kerken aan het werk te gaan. 

Neuzen

‘De kracht van de Raad van Kerken is niet ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar de verscheidenheid waarin gewerkt wordt aan eenheid’. Dat zei ir. Kees Nieuwerth die na 40 jaar werken in de oecumene en in de Raad van Kerken als afgevaardigde namens het Genootschap der Vrienden, afscheid nam van de plenaire vergadering. De laatste jaren was Nieuwerth vice-voorzitter van de Raad.

Voorzitter Geert van Dartel roemde Nieuwerth om zijn vaak gepassioneerd optreden: ‘In Kees hebben we iemand aan onze zijde die leeft vanuit het verlangen en de hoop naar de komst van het land van recht en vrede. Zelfs na 40 jaar is die overtuiging en vasthoudendheid nog even sterk hoewel we het beloofde land nog niet in zicht hebben.’

Naschrift

Dit is de laatste bijdrage van Teun-Jan Tabak, die als journalistiek ambassadeur de afgelopen zes jaar verslag deed van de raadsvergaderingen. De Raad is Teun-Jan zeer erkentelijk voor zijn bijdragen, die hij met veel engagement schreef om kerkleden en andere geïnteresseerden te betrekken bij het doorgaande gesprek in de Nederlandse oecumene.

Kees Nieuwerth was meer dan veertig jaar actief voor de oecumene en de Raad van Kerken
Teun-Jan Tabak ontvangt de oecumenekaars van algemeen secretaris Christien Crouwel