Voor een solidaire samenleving

De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De Raad roept het Kabinet op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Lokale diaconieën en caritasinstellingen zetten zich al vele jaren in voor mensen in nood en onder waardering voor hun werk moedigt de Raad hen aan om zich daarvoor te blijven inzetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling in onze samenleving. De groeiende kloof tussen rijk en arm tast de sociale samenhang aan. Sociale vrede en welzijn worden bepaald door de onderlinge solidariteit tussen mensen en groepen in de samenleving. Het is primair de taak van de overheid om via het stelsel van belastingen en toeslagen de solidariteit tussen de generaties, tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken te ondersteunen. Maar ook godsdiensten, maatschappelijke organisaties en burgers hebben een bepalende invloed op de kwaliteit van de solidaire samenleving en kunnen daar actief gestalte aan geven.

In het huidige stelsel van belastingen en toeslagen is solidariteit een belangrijk principe, hoezeer het vandaag door problemen in de uitvoering op bepaalde terreinen ook onder scherpe kritiek staat. Vanwege snel oplopende energiekosten lanceerde het Kabinet in oktober het voorstel om via fiscale maatregelen op korte termijn alle huishoudens gelijkelijk te compenseren.

Het voorstel oogstte in de Tweede Kamer en in de samenleving naast lof ook kritiek. De compensatie zou deels terecht komen bij mensen die dat niet of minder nodig zouden hebben, bijvoorbeeld omdat hun kosten om reden van een langjarig contract niet onmiddellijk zullen stijgen.

De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De voorgestelde generieke regeling voldoet echter niet, omdat een substantieel deel terecht zou komen bij huishoudens die dat niet of minder nodig hebben. De Raad roept het Kabinet daarom op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.

Er zijn veel diaconieën en caritassen die lokaal een belangrijke bijdrage leveren aan zorg voor armen, vluchtelingen en kwetsbaren. De Raad van Kerken heeft bijzondere waardering voor deze concrete daden van solidariteit van de kerkgemeenschap met mensen in nood. Omdat de Raad niet kan overzien of deze instellingen in staat zijn bij te dragen aan de door de overheid voorgestelde energiecompensatie, laat de Raad het aan de lokale kerken met hun diaconale en caritatieve verbanden om daar zelf initiatieven toe te nemen.

Solidariteit in onze samenleving kan en mag niet alleen afhankelijk gemaakt worden van de overheid. Burgers, maatschappelijke verbanden, kerk en godsdienst kunnen en dienen daar een actieve bijdrage aan te leveren. De diaconieën en caritasinstellingen doen dat al vele jaren en zullen dat ook in de toekomst op diverse terreinen blijven doen.