Prof. dr. Peter Nissen houdt Oecumenelezing 2022

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op 14 januari 2022, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Een toekomst waarin Christus’ liefde de wereld beweegt tot het ruimhartig betrachten van menswaardigheid, het getuigen van vrede, aanpak van ongelijkheid, zorg voor de toekomst van onze planeet, verzoening van maatschappelijke spanningen en eerlijker verdeling van hulpbronnen.  De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar  is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Vervolgens vindt een forumgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel. Een divers samengesteld panel geeft respons op de inleiding.

Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten en te ontmoeten.

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische Bezinning, nr. 68. Ontvangers van deze reeks vinden de uitgave half november in de brievenbus. De uitgave is ook als download beschikbaar.

NB: De geldende regelgeving van de overheid rond covid-19 maakt dat de Oecumenelezing niet kan plaatsvinden in de Geertekerk in Utrecht. Op deze plaats kunt u binnenkort lezen op welke wijze de Oecumenelezing nu wordt georganiseerd.

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl; toegangsprijs € 12,50 (studenten gratis), bij voorkeur vooraf te voldoen door overmaking van het bedrag naar IBAN NL46 INGB 0000 3221 05 t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v. Oecumenelezing 2022 en uw naam, of anders te voldoen bij de ingang van de kerk.

Folder Oecumenelezing downloaden