NGK en GKv treden toe tot Raad

In zijn 443e vergadering stemde de Raad van Kerken in Nederland unaniem in met het verzoek van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om gezamenlijk toe te treden als geassocieerd lid. Het lidmaatschap wordt effectief vanaf 1 juni 2021.

Aan het besluit gingen twee jaar aan wederzijds verkennende gesprekken vooraf tussen afgevaardigden van de twee kerkgenootschappen en het moderamen van de Raad. Opdat alle leden van de Raad zich een beeld konden vormen, ontvingen zij voorafgaande aan de vergadering een korte kenschets van de twee kerken.

Voorzitter Van Dartel toonde zich in de vergadering verheugd over het besluit. “We zijn blij dat vanaf nu ook het gereformeerde geluid breed vertegenwoordigd zal zijn in de Raad. Dat draagt bij aan de oecumenische verbondenheid.”

Hij werd daarin bijgevallen door ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het moderamen van de Raad. “Het is mooi dat wij getuigen mogen zijn van het feit dat er tussen beide kerkverbanden geen kerkscheidende redenen meer zijn om steeds intensiever gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk toe te treden tot de Raad van Kerken. Dat het oecumenisch zelfverstaan van beide kerkverbanden zich verder uitstrekt dan de gereformeerde traditie is een verheugende ontwikkeling.”

De preses van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, ds. Melle Oosterhuis, gaf bij de bekendmaking aan: “Wij zien deze stap als een logisch vervolg op de handtekening die wij in 2019 gezet hebben onder de principeverklaring van de Nationale Synode. Wij hopen als geassocieerd lid te mogen bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en invulling van onze oecumenische roeping.”

Vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken reageerde preses Frans Schippers: “Wij zijn blij ons aan te mogen sluiten bij dit brede oecumenisch verband en hopen op deze wijze ook te kunnen bijdragen aan het versterken van het christelijke geluid in de samenleving.”

De Raad van Kerken werd in 1968 opgericht en zal met de toetreding van het gezamenlijk kerkverband van NGK en GKv uit 19 kerken en kerkgenootschappen bestaan, waarvan vijf geassocieerd lid zijn. Associés kunnen meespreken over alle onderwerpen maar hebben geen stemrecht.

Ds. Oosterhuis zal als primus deelnemen aan de plenaire vergaderingen van de Raad. Ds. Frans Schippers wordt secundus.