20ste verjaardag van de Charta Oecumenica

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Charta Oecumenica gaven de voorzitters van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) de volgende gezamenlijke verklaring uit.

Gezamenlijke verklaring

12 april 2021

De afgelopen twintig jaar heeft het Europese continent een betrekkelijk vreedzame periode doorgemaakt, die gepaard ging met een verbetering van de oecumenische betrekkingen. Dit kwam tot uiting op allerlei gebieden van het dagelijks leven, zoals gezamenlijke getuigenis en actie in de plaatselijke oecumene, als ook door interkerkelijke huwelijken. Er zijn verscheidene theologische akkoorden gesloten en een nieuwe generatie theologen is oecumenisch opgeleid en gevormd. Verschillende interreligieuze initiatieven zijn tot bloei gekomen. De kerken hebben hun werk voor een rechtvaardige en vreedzame wereld versterkt, niet in de laatste plaats in verband met de toegenomen migratie van mensen uit andere werelddelen. Daarnaast hebben de kerken hun inspanningen voor de zorg voor de schepping opgevoerd. De boodschap van de Charta Oecumenica heeft bijgedragen, en nieuwe kracht gegeven, aan al deze groei en verandering. Over de vrede die wij hebben ervaren en de verworvenheden van de wereldwijde oecumenische beweging verheugen wij ons en danken daarvoor God, onze Schepper!

Terwijl wij streven naar de heerschappij van God, worden onze samenlevingen en kerken nog steeds op de proef gesteld door onze zonde en allerlei vormen van verdeeldheid. Oude en nieuwe kerkscheuringen hebben genezing nodig, maatschappelijke en economische ongelijkheden vragen om een transformatie van onze houding en structuren. De voortdurende bedreigingen van de democratie en het milieu vragen om een hernieuwde aandacht voor de heelheid van het leven. De heropleving van gewapende conflicten en terroristische aanslagen in de afgelopen jaren in sommige delen van het continent vragen om berouw, vergeving en gerechtigheid. In het licht van deze ontwikkelingen, nu de kerken hun rol herdefiniëren temidden van de covid-19-pandemie, bevestigen wij samen, en in een geest van eenheid, onze inzet om te getuigen van Christus als onze Verlosser en van Zijn belofte van een getransformeerd leven in de kracht van de heilige Geest.

In navolging van het testament van onze Heer, dat onder woorden is gebracht in Johannes 17 en de Charta Oecumenica, “opdat zij allen één zijn”, zijn wij ons ervan bewust dat de eenheid van de christenen niet alleen het resultaat is van onze menselijke inspanningen. Tegelijkertijd moet deze eenheid, waarvoor Jezus heeft gebeden en geleden, waarneembaar zijn in deze wereld. In die zin willen wij instrumenten zijn voor deze eenheid, en ons opnieuw inzetten voor de versterking van de kerkgemeenschap door gemeenschappelijk gebed en actie, en tegelijk onze dienst aanbieden aan de wereld ter bevordering van gerechtigheid en vrede.

Ds. Christian Krieger, Voorzitter van de CEC
H. Em. Card. Angelo Bagnasco, Voorzitter van de CCEE


Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van Charta Oecumenica zullen de CEC en de CCEE een online oecumenische viering houden op 22 april 2021 van 19.00 – 20.30 uur. Deze viering heeft als thema ‘Verheugt u in de hoop, weest geduldig in het lijden, volhardt in het gebed’, geïnspireerd door Romeinen 12:12. Om mee te vieren, kunt u zich hier registreren.

Vertaling: Jasper Verhoogt