Hecht ons aan het goede

Heere, barmhartige en getrouwe God, wij bidden dat Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.
Van U is de aarde en wat haar vervult, de wereld en wie haar bewonen.  
Ons leven komt uit Uw handen. 

Gij weet hoe wij temidden van Uw Schepping leven; hoe wij mensen op deze aarde met elkaar omgaan. Juist ook in deze tijd van een wereldwijde crisis; al die mensen die omkomen door het vervloekte coronavirus. En wij in Nederland als genotzoekende terrasverlangers hebben genoeg aan oud of nieuw normaal. 

Temidden van dat alles legt u al die mensen die van huis en haard verdreven zijn voor onze voeten. Dag na dag. 
Och, Heere, wij weten geen raad met al die ontheemde, weerloze en kwetsbare mensen. Al die gezinnen, die kleine kinderen, zuigelingen; nieuwe generaties vluchtend voor honger, onderdrukkling en geweld.  

Waarom, Heere brengt u in deze tijd al die mensen uit heel Uw Schepping in ons gezichtsveld? Vroeger wisten we niet wat er gebeurde. In onze digitale werkelijkheid laat U hen dag aan dag aan ons zien. Dat past niet zo bij onze terrasverlangens. 

We bidden U: Heere, bekeer ons dat we niet wegkijken maar erkennen dat U hen op onze levensweg brengt om er voor hen te zijn. 

Daarom bidden wij: Behoedt ons voor gevoelloosheid en verharding van ons hart. 
Verlos ons van de duisternis op deze aarde. Geef dat onze ogen niet verblind worden.
Van het leven zoals Gij het bedoeld hebt, ziet Gij bij ons de vervreemding toenemen.
Gij vraagt toch dat wij mensen een afkeer van het kwade zullen hebben en aan het goede vast zullen houden. 

Daarom bidden wij om vernieuwing van ons denken, opdat we Uw wil zullen doen. 
Ja, schep in ons een rein hart. 

Leer ons de op aarde ontstane hel van vluchtende mensen te zien als wereldwijde schuld. Ook onze persoonlijke schuld. En geef dat we ons zullen bekeren van onze wegstopkampen vol met vluchtelingen. Ja, schenk ons hier in Nederland en elders dat we ons met vrolijkheid over de ontheemden zullen ontfermen. Vooral over de kinderen. 

Heere, heb dank voor al die mensen die zich persoonlijk inzetten om de stemmelozen een stem en een plekje te geven. Hecht ons aan het goede. Want van U is de aarde en wat haar vervult, de wereld en wie haar bewonen. 

Zegen allen die waar dan ook aan het werk zijn: de mensen in de modder van de vluchtelingenkampen, de beleidsmakers en politici in Nederland en Europa, en alle werkers op de achtergrond. 

Dat bidden wij u alles in de Naam van Jezus Christus. Amen 

ds. Gerrit de Fijter, voorzitter Nationale Synode: